In wat volgt informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door ons. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht, zoals naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

I. Algemeen

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is overeenkomstig artikel 4, lid 7 van de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (EU-AVG)

Laboratoires Lohmann & Rauscher s.a.
Rue Visé-Voie 81 - Boîte 2
B-4000 Liège-Rocourt

Tel: +32(0)43679711
Fax: +32(0)43679722
E-Mail: info@be.LRmed.com

H.R. Luik N° 3164
N° BTW : BE 402437261

(voor meer informatie verwijzen we graag naar ons colofon)

2. Functionaris inzake gegevensbescherming

Dit zijn de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:
Laboratoires Lohmann & Rauscher s.a.
- functionaris voor gegevensbescherming -
Rue Visé-Voie 81 - Boîte 2
B-4000 Liège-Rocourt

Tel: +32(0)43679711
Fax: +32(0)43679722
E-Mail: info@be.LRmed.com

H.R. Luik N° 3164
N° BTW : BE 402437261

3. Toezichthoudende autoriteit

De toezichthoudende autoriteit die voor ons bedrijf bevoegd is, is Gegevensbeschermingsautoriteit.

4. Gegevens en hun herkomst

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf ontvangen in het kader van de commerciële relatie die we met u willen aangaan of reeds hebben. Bovendien verwerken wij - voor zover dit voor onze commerciële activiteiten noodzakelijk is - persoonsgegevens die wij van andere bedrijven, die deel uitmaken van het concern Lohmann & Rauscher, of van andere derden (zoals dienstverlenende bedrijven) rechtmatig ontvingen (bijvoorbeeld voor de uitvoering van opdrachten en van contracten, of op basis van uw instemming). Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij op rechtmatige wijze uit openbaar toegankelijke bronnen (zoals handelsregisters, registers van verenigingen, schuldenaarsregisters, kadasters, media of het internet) hebben verkregen en mogen verwerken.
Relevante persoonsgegevens kunnen in dit verband zijn: naam, academische graad, beroepstitel, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum/-plaats, legitimatiegegevens (zoals identiteitskaartgegevens), bankgegevens (IBAN- en BIC-nummers), belastingidentificatiegegevens.
Wanneer u bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier met ons contact opneemt, worden de gegevens die u ons verstrekt (uw e-mailadres en eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen zodat we uw vragen kunnen beantwoorden.
In het kader van het aangaan van de commerciële relatie en in de loop ervan ontstaan met name door persoonlijke, telefonische of schriftelijke contacten, die van onze kant of de uwe kunnen komen, bijkomende persoonsgegevens, zoals informatie over het traject van de contactopname, datum, aanleiding en resultaat van het contact, evenals (elektronische) kopieën van de schriftelijke communicatie.
In het kader van onze zakelijke relatie moet u de persoonsgegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van deze zakelijke relatie en voor de ermee verbonden contractuele verplichtingen en die wij wettelijk verplicht moeten verzamelen. Zonder de noodzakelijke gegevens kunnen wij de commerciële relatie doorgaans niet aangaan of verderzetten.

5. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken de eerder genoemde persoonsgegevens in overeenstemming met de recentste bepalingen van de EU-AVG en van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG):
a. op basis van uw instemming (artikel 6, lid 1 a EU-AVG): Als u ons zelf toestemming gaf voor de verwerking van persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden, is deze verwerking op basis van uw instemming rechtmatig. Een verleende goedkeuring kan te allen tijde herroepen worden. De herroeping is alleen van toepassing op de toekomst. Dit betekent dat verwerkingen die plaatsvonden voordat u de instemming herriep, daar niet onder vallen.
b. ter uitvoering van contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1 b EU-AVG): De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van het aangaan of de uitvoering van onze commerciële relatie met u. De doeleinden van de gegevensverwerking houden in eerste instantie verband met het concrete voorwerp van de commerciële relatie en kunnen met name dienstverrichtingen evenals de productie en de levering van producten omvatten.
c. op basis van wettelijke bepalingen (artikel 6, lid 1 c EU-AVG) of in het algemeen belang (artikel 6, lid 1 e EU-AVG): Als wij bepaalde wettelijke verplichtingen moeten nakomen, mogen wij gegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor het vervullen van deze wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de verplichte gegevens die aan de financiële overheidsinstanties op basis van de bestaande fiscale wetgeving moeten worden medegedeeld.
d. in het kader van een belangenafweging (artikel 6, lid 1 f EU-AVG): Naast de uitvoering van het contract zijn er andere redenen waarvoor wij, voor zover noodzakelijk, uw gegevens verwerken, die te maken hebben met de behartiging van rechtmatige belangen van ons bedrijf of van derden. Voorbeelden zijn toegelaten reclame en marktonderzoek, de beslechting van juridische geschillen voor de toepassing en verdediging van juridische vorderingen, het waarborgen van de IT-veiligheid van ons bedrijf evenals maatregelen die de veiligheid van gebouwen en installaties moeten verhogen, en de toepassing van ons zgn. huisrecht door middel van bijvoorbeeld toegangscontroles.

6. Ontvanger van de gegevens

Toegang tot uw gegevens binnen ons bedrijf krijgen alleen zij die deze gegevens nodig hebben voor het nakomen van de contractuele en wettelijke verplichtingen die verband houden met onze commerciële activiteiten.
Ook dienstverleners (die de gegevens in opdracht verwerken) die we inschakelen kunnen met dit doel gegevens ontvangen in het geval waarin ze zich ertoe hebben verbonden om onze schriftelijke instructies na te leven inzake de regels die de bescherming van uw gegevens regelen. Het gaat hier met name om bedrijven die de volgende activiteiten uitoefenen: ondersteuning/onderhoud van IT-toepassingen, archivering, documentverwerking, gegevensvernietiging, callcenter-diensten, marketing, accountancy.
Verder kunnen openbare instanties en instellingen (zoals financiële overheidsinstanties) persoonsgegevens ontvangen als er sprake is van wettelijke of administratieve verplichtingen.
Andere ontvangers van gegevens kunnen de instanties zijn waarvoor u instemming verleende tot verstrekking van gegevens.
Het doorgeven van gegevens naar landen buiten de EU of buiten de EER (zogenoemde derde landen) vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of het uitvoeren van onze commerciële relatie met u of voor zover dit wettelijk voorgeschreven is, u ons instemming verleende of een corresponderende gegevensverwerking in opdracht plaatsvindt. Als gebruik wordt gemaakt van dienstverleners in een derde land, moeten deze door middel van schriftelijke instructies of door middel van een andere overeenkomst (meer bepaald een overeenkomst die gebaseerd is op de Europese modelcontractbepalingen) ertoe worden verplicht, het binnen de EU voorgeschreven niveau van gegevensbescherming na te leven.

7. Duur van de opslag

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de vervulling van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de commerciële relatie een langlopende verbintenis kan zijn die verschillende jaren kan duren. Als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig gewist, tenzij de verdere - tijdelijke of beperkte - verwerking ervan noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:
a. naleving van handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen; de termijnen die deze regels inzake bewaring en documentatie opleggen, variëren van twee tot tien jaar.
b. Bewaring van bewijsmiddelen in het kader van de geldende voorschriften inzake verjaring. Overeenkomstig § 195 e.v. van het Duitse Burgerlijke Wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen tot 30 jaar bedragen, waarbij de reguliere verjaringstermijn drie jaar bedraagt.

8. Uw rechten

a. ten overstaan van ons u heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens de volgende rechten:

  • i. recht op inzage,
  • ii. recht op rectificatie of wissing,
  • iii. recht op beperking van de verwerking,
  • iv. recht op verzet tegen de verwerking,
  • v. recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

b. U heeft bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens in ons bedrijf.
c. u heeft met name een recht van verzet in specifieke gevallen, en wel in de volgende zin:

  • i. U heeft te allen tijde het recht, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als deze verwerking plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1 e EU-AVG (verwerking van gegevens van algemeen belang) en artikel 6, lid 1 f EU-AVG (verwerking van gegevens op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling. In het geval waarin u verzet aantekent, zullen wij niet langer uw persoonsgegevens verwerken tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende en geldige redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • ii. Als wij uw persoonsgegevens verwerken om aan rechtstreekse reclame te doen, heeft u te allen tijde het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben als deze verwerking tot doel heeft, dergelijke reclame te voeren; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze profilering verband houdt met het voeren van dergelijke rechtstreekse reclame. Als u verzet aantekent tegen de verwerking voor doeleinden die verband houden met rechtstreekse reclame, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

9. Geautomatiseerde besluitvorming / profilering

In het kader van de motivering en de uitvoering van de commerciële relatie met u, maken wij in principe geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming. Mochten wij van deze procedures in specifieke gevallen toch gebruik maken, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren voor zover dit wettelijk verplicht is.

II. Aanvullende informatie over het gebruik van onze website

1. Gegevensverzameling

Bij een louter informatief gebruik van de website - wanneer u zich dus niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt - verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt weergeven, verzamelen wij de hieronder opgelijste gegevens. Deze zijn voor ons technisch noodzakelijk opdat u onze website zou kunnen weergeven en opdat onze website stabiel en veilig zou werken (de juridische grondslag hiervan is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f EU-AVG):
a. IP-adres
b. Datum en tijdstip van de aanvraag
c. Tijdszoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
d. Opgevraagde inhoud (concrete pagina)
e. Toegangsstatus/HTTP-statuscode
f. Gegevensvolume dat per keer wordt getransfereerd
g. Website waar de aanvraag vandaan komt
h. Browser
i. Besturingssysteem en de bijhorende interface
j. Taal en versie van de browsersoftware

2. Cookies

Naast de eerder vermelde gegevens worden bij het gebruik van onze website op uw computer cookies opgeslagen. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw vaste schijf bij uw browser worden opgeslagen. Ze zorgen ervoor dat welbepaalde informatie wordt doorgestuurd naar de instantie die het cookie heeft opgeslagen (in dit geval wij). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of uw computer infecteren met virussen. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

3. Ons gebruik van cookies

a. deze website maakt gebruik van de volgende types cookies. De reikwijdte en de werking van deze cookies worden hieronder toegelicht:

  • i. Tijdelijke cookies (zie b)
  • ii. Permanente cookies (zie c)

b. Tijdeliijke cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser afsluit. Het gaat hier voornamelijk om sessiecookies. Deze slaan een zogenoemde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan een gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Op deze manier kan uw computer worden herkend wanneer u de website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u zich afmeldt of de browser afsluit.
c. permanente cookies worden na een vaste periode automatisch gewist. Deze periode kan al naargelang het cookie verschillen. U kunt de cookies te allen tijde wissen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.
d. U kunt de instellingen van uw browser naar wens configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derde partijen afwijzen, of zelfs alle cookies afwijzen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website zal kunnen gebruiken.

4. Overige functies en aanbiedingen op onze website

a. naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan waar u bij interesse gebruik van kunt maken. Hiertoe moet u doorgaans bijkomende persoonsgegevens verstrekken die wij gebruiken voor de verrichting van de dienst in kwestie en waarop de eerder genoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn.
b. Voor de verwerking van uw gegevens maken wij soms gebruik van externe dienstverleners. Deze werden door ons met zorg geselecteerd en belast met hun opdracht, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.
c. verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven in het geval waarin wij samen met partners acties of kansspelen organiseren of contracten of soortgelijke diensten door ons samen worden aangeboden. Meer informatie hierover vindt u in de beschrijving van het aanbod in kwestie.
d. Als onze dienstverleners of partners in een land buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, informeren wij u over de gevolgen hiervan in de beschrijving van het aanbod in kwestie.

III. Aanvullende informatie over het gebruik van onze mobiele apps

1. Wij stellen naast ons online aanbod een aantal mobiele apps ter beschikking die u kunt downloaden op uw mobiele eindapparaat. In wat volgt informeren wij u over de verzameling van gegevens bij gebruik van onze mobiele apps.
2. Als u een mobiele app downloadt en hierbij gegevens worden verzameld, worden deze doorgestuurd naar de App Store. Het gaat hier met name om de naam van de gebruiker, e-mailadres en klantnummer van uw account, tijdstip van de download, betalingsgegevens en het individuele apparaatnummer. Deze gegevensverzameling kunnen wij niet beïnvloeden. Wij zijn er evenmin verantwoordelijk voor. Wij verwerken de gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het downloaden van de mobiele app op uw mobiele eindapparaat.
3. Bij mobiele apps die geen gegevens verzamelen, wordt de mobiele app op uw mobiele eindapparaat geïnstalleerd en kan de app zonder toegang tot het internet worden gebruikt. Bij het gebruik van deze apps worden geen persoonsgegevens verzameld.

IV. Aanvullende informatie over specifieke gebruiksvormen van websites

§ 1 Gebruik van onze webshop

1. Als u iets wilt bestellen in onze, voor zakelijke klanten ingerichte webshop (handels-/doktersportaal of Kitpack-portaal) is het in het kader van het afsluiten van het contract noodzakelijk dat u de persoonsgegevens invoert die wij nodig hebben voor de afhandeling van uw bestelling. De gegevens die vereist zijn voor de afhandeling van de contracten, zijn afzonderlijk gemarkeerd. De andere gegevens verstrekt u op vrijwillige basis. De gegevens die u ons verstrekt, verwerken wij ten behoeve van de afhandeling van uw bestelling. Ze worden opgeslagen voor eventuele aankopen in de toekomst. U kunt zich hiertegen evenwel verzetten. In dit verband kunnen wij uw betalingsgegevens aan onze bank doorgeven. De juridische grondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, letter b EU-AVG.
Wij kunnen de door u verstrekte gegevens bovendien verwerken om u over andere interessante producten uit ons aanbod te informeren of u e-mails te sturen met technische informatie.
2. Als gevolg van handels- en fiscaalrechtelijke bepalingen zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende tien jaar te bewaren. Op basis van een redelijke inschatting beperken wij evenwel de verwerking. Dit houdt in dat uw gegevens alleen worden gebruikt ter naleving van wettelijke verplichtingen.
3. Dankzij een verplichte authentificatie en verschillende versleutelingstechnieken wordt voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

§ 2 Gebruik van de functie "My L&R"

Als u gebruik wenst te maken van onze functie "My L&R", dient u zich eerst te registreren door uw e-mailadres, een zelfgekozen paswoord evenals een vrij te kiezen gebruikersnaam op te geven. U bent niet verplicht om uw naam te gebruiken, het gebruik van een pseudoniem is toegestaan. Wij gebruiken voor de registratie de zgn. dubbele opt-in-procedure, d.w.z. uw registratie is pas afgerond wanneer u de aanmelding eerst heeft bevestigd door op een link te klikken die u in een bevestigingsmail wordt toegestuurd. Als deze bevestiging niet binnen de 24 uur plaatsvindt, wordt uw aanmelding automatisch gewist in onze databank. Het verstrekken van de hierboven vermelde gegevens is noodzakelijk, alle andere informatie verstrekt u vrijwillig via "My L&R".

§ 3 Gebruik van onze portaalsite voor leveranciers

1. Wanneer u het door ons ingerichte leveranciersportaal wenst te gebruiken om met ons in contact te komen, is het noodzakelijk dat u de persoonsgegevens invoert die wij nodig hebben voor de afhandeling van uw vraag. De gegevens die u ons verstrekt, verwerken wij ten behoeve van de afhandeling van uw vraag. Ze worden opgeslagen voor eventuele latere verrichtingen. U kunt zich hiertegen evenwel verzetten. De juridische grondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, letter b EU-AVG.
2. Als gevolg van handels- en fiscaalrechtelijke bepalingen zijn wij verplicht om uw gegevens gedurende tien jaar te bewaren. Op basis van een redelijke inschatting beperken wij evenwel de verwerking. Dit houdt in dat uw gegevens alleen worden gebruikt ter naleving van wettelijke verplichtingen.
3. Dankzij een verplichte authentificatie en verschillende versleutelingstechnieken wordt voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

V. Aanvullende informatie over het gebruik van Web Analytics

1. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor internetanalyse aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van het gebruik dat u van de website maakt. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over het gebruik dat u van deze site maakt, wordt doorgaans naar een server van Google in de V.S. getransfereerd en daar opgeslagen. Ingeval op deze website IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte eerst afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik dat u van de website maakt, te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op de site en om voor de exploitant van de website andere diensten te verrichten die verband houden met het website- en internetgebruik.
2. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
3. U kunt de opslag van de cookies voorkomen door dit zo in te stellen in uw browsersoftware; wij willen er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van de website zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie door Google van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door via de volgende link een plugin te downloaden en te installeren voor uw browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
4. Onze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp()". Dit zorgt ervoor dat IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt. Op die manier kan geen verband worden gelegd met welbepaalde personen. Als de gegevens die over u worden verzameld, met u als persoon in verband kunnen worden gebracht, wordt hierop onmiddellijk gereageerd en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.
5. Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Dankzij de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de V.S. worden getransfereerd, heeft Google zich ertoe verbonden de EU-US Privacy Shield-regeling na te leven. Zie in dit verband www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De juridische grondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f EU-AVG.
6. Google vernoemt met name informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht betreffende gegevensbescherming: support.google.com/analytics/answer/6004245, evenals de verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

VI. Aanvullende informatie over sociale media

§ 1 Het gebruik van sociale-media-plugins

1. Wij gebruiken momenteel de volgende sociale-media-plugins: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn]. Wij maken daarbij gebruik van de zgn. dubbele-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in principe geen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de aanbieders van de plugins. De aanbieder van de plugin herkent u aan de markering bovenaan het vak, aan de eerste letter of aan het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks te communiceren met de aanbieder van de plugin. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikken en het hierdoor activeert, krijgt de aanbieder van de plugin de informatie toegestuurd dat u de corresponderende site van ons online aanbod heeft geopend. Daarbij worden mogelijk de gegevens bedoeld onder cijfer I.4 hierboven naar de plugin-aanbieder in kwestie verzonden en door hem verwerkt.
2. Wij hebben noch controle over de gegevens die door de plugin-aanbieder in kwestie worden verzameld, noch over de gegevensverwerkende processen. Evenmin zijn ons de volledige reikwijdte van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen bekend. Ook ten aanzien van de wissing van de verzamelde gegevens door de plugin-aanbieder is ons niets bekend. Wij laten het aan u over om bij de plugin-aanbieder in kwestie hierover meer uitleg te vragen en hiertoe gebruik te maken van de contactgegevens die op het internet mogelijk worden aangeboden, en om ook andere informatie te benutten, met name verklaringen inzake gegevensbescherming en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

§ 2 Integratie van YouTube-video's

1. Wij hebben in ons aanbod YouTube-video's geïntegreerd die op www.YouTube.com zijn opgeslagen zijn en vanop onze website rechtstreeks kunnen worden afgespeeld.
2. Door de site te bezoeken, ontvangt YouTube informatie over het feit dat u de betrokken pagina op onze website opende. Bovendien worden tegelijk de gegevens getransfereerd waarnaar onder bovenvermeld cijfer I.4 van deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt verwezen. Dit vindt plaats los van het feit of bij YouTube al dan niet een gebruikersaccount bestaat waarop u bent aangemeld. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat de gegevens aan uw profiel bij YouTube worden gekoppeld, moet u zich eerst afmelden vooraleer u op de knop klikt. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze om reclame te maken, aan marktonderzoek te doen en/of hun website op uw behoeften af te stemmen. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs bij niet aangemelde gebruikers) voor het aanbieden van behoefte-georiënteerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen. Hiervoor dient u zich tot YouTube te wenden.
3. Wij laten het aan u over om rechtstreeks bij YouTube meer informatie in te winnen over de doeleinden en de reikwijdte van de gegevensverzameling door YouTube en hiertoe gebruik te maken van de contactgegevens die op het internet mogelijk worden aangeboden, en om ook andere informatie te benutten, met name verklaringen inzake gegevensbescherming en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

§ 3 Integratie van Google Maps

1. Op onze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Hiermee kunnen wij u rechtstreeks op de site interactieve kaarten tonen en kunt u de kaartfunctionaliteit comfortabel gebruiken.
2. Door onze site te bezoeken, ontvangt Google informatie over het feit dat u de betrokken pagina op onze website opende. Bovendien worden tegelijk de gegevens getransfereerd waarnaar onder cijfer I.4 van deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt verwezen. Dit vindt plaats los van het feit of bij Google al dan niet een gebruikersaccount bestaat waarop u bent aangemeld. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat de gegevens aan uw profiel bij Google worden gekoppeld, moet u zich eerst afmelden vooraleer u op de knop klikt. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze om reclame te maken, aan marktonderzoek te doen en/of hun website op uw behoeften af te stemmen. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs bij niet aangemelde gebruikers) voor het aanbieden van behoefte-georiënteerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen. Hiervoor dient u zich tot Google te wenden.
3. Wij laten het aan u over om rechtstreeks bij Google meer informatie in te winnen over de doeleinden en de reikwijdte van de gegevensverzameling door Google en om hiertoe gebruik te maken van de contactgegevens die op het internet mogelijk worden aangeboden, en om ook andere informatie te benutten, met name verklaringen inzake gegevensbescherming en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.