Tell us: Nasz system zgłaszania nieprawidłowości w L&R

Firma L&R jest zobowiązana do przestrzegania obowiązującego prawa. Obligatoryjne jest również stosowanie się do wszystkich wewnętrznych regulacji L&R. Jedynie przestrzegając regulacji, norm i przepisów, możemy zapobiec powstaniu szkód dla naszego przedsiębiorstwa i odnieść trwały sukces.

Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji ma zatem ogromne znaczenie dla L&R. Nieprawidłowe zachowania muszą być wykrywane już na wczesnym etapie.

W tym celu firma L&R opracowała system zgłaszania nieprawidłowości „Tell us”, dzięki któremu pracownicy i osoby spoza firmy mają możliwość zgłaszania naruszeń zasad. Sygnalista (osoba zgłaszająca naruszenie) może przekazać nam zgłoszenie anonimowo lub z podaniem swojego imienia i nazwiska. 

 

Co oznacza naruszenie zasad?

Przykładowe naruszenie zasad to defraudacja (sprzeniewierzenie), kradzież, korupcja, molestowanie seksualne, dyskryminacja (np. ze względu na płeć) lub działania niezgodne z przepisami o wyrobach medycznych.

 

Jak zgłosić naruszenie zasad?

Istnieje możliwość nawiązania kontaktu z działem zarządzania zgodnością (Compliance Management) lub biurami ds. zgodności (Compliance Offices) za pośrednictwem czterech różnych kanałów komunikacji. Zgłoszenia można dokonać osobiście, drogą pocztową, e-mailem lub drogą elektroniczną za pomocą załączonego formularza kontaktowego (patrz „Wskazówki” po prawej stronie lub „Downloads”). Tu znajduje się również wykaz wszystkich osób odpowiedzialnych za zgodność z przepisami (Compliance Officers), które przyjmują zgłoszenia jako przedstawiciele L&R w danej lokalizacji.

 

Jak PRAWIDŁOWO dokonać zgłoszenia?

Abyśmy mogli odpowiednio rozpatrzyć i sprawdzić zgłoszenie, należy koniecznie sformułować je jak najbardziej szczegółowo i wyczerpująco.

Warto uwzględnić pięć pytań w zgłoszeniu:

Kto? Co? Kiedy? Jak? Gdzie?

Należy zadbać o to, aby opisy były zrozumiałe również dla osób niebędących specjalistami. Aby ułatwić procedurę, sygnalista powinien być dostępny w razie jakichkolwiek pytań.

Zgłoszenia można dokonać również anonimowo, czyli bez ujawnienia swojej tożsamości. W tym celu należy skorzystać z elektronicznej lub pocztowej wysyłki formularza zgłoszeniowego. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie możemy zadawać pytań dotyczących punktów otwartych lub niejasnych.

L&R gwarantuje sygnaliście osobistą dyskrecję w ramach obowiązujących wymogów prawnych. L&R podejmuje działania weryfikacyjne i dochodzeniowe oraz ew. podejmuje stosowne środki celem wyeliminowania nieprawidłowego zachowania.

 

Co się dzieje po zgłoszeniu?

Po otrzymaniu zgłoszenia dokonujemy wewnętrznie jego wstępnej oceny pod względem istotnego poziomu ryzyka. Po wstępnym sprawdzeniu wiarygodności i w toku dalszej kontroli strona uczestnicząca uzyskuje jak najszybciej możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Aż do momentu udowodnienia naruszenia kierujemy się zasadą domniemania niewinności.

 

*******************

Prosimy o wyrozumiałość, że za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości nie możemy przyjmować, rozpatrywać ani przekazywać spraw klientów. Nasi pracownicy z działu obsługi klienta chętnie rozpatrzą Państwa sprawę. Należy skontaktować się z nimi tutaj.

Wskazówki

Zgłoszenia można kierować do nas

  • za pomocą formularza kontaktowego
  • lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
    Compliance@LRmed.com lub na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za zgodność z przepisami w danym regionie
  • lub drogą pocztową do osoby odpowiedzialnej w danym regionie za zgodność z przepisami lub do Dr. Wolfganga Stahla, piastującego funkcję Corporate Compliance Officer, Westerwaldstraße 4,
    56579 Rengsdorf, Niemcy
  • lub telefonicznie bądź osobiście do osoby odpowiedzialnej w danym regionie za zgodność z przepisami lub do Dr. Wolfganga Stahla, piastującego funkcję Corporate Compliance Officer (tel.: +49 2634 996648)