Zrównoważony rozwój

Ponieważ liczy się działanie.

Jako duży koncern jesteśmy świadomi odpowiedzialności za naszych pracowników, klientów i społeczeństwo. Dlatego nasze zaangażowanie w kwestie środowiskowe i socjalne, a także wysiłki w zakresie kształcenia i dokształcania są w oczywisty sposób wpisane w aktywność firmy.

Ponieważ liczy się działanie – zrównoważenie w L&R

L&R jest przedsiębiorstwem prowadzonym w zrównoważony sposób. Nasze zaangażowanie odzwierciedla się w trzech filarach zrównoważonego rozwoju, które można dostrzec w wiążących wytycznych strategii przedsiębiorstwa, a także wielu projektach i długoterminowych inicjatywach. 

W koncernie L&R zrównoważone działanie i odpowiedzialność biznesowa mają długą tradycję. W oparciu o nasze wartości rynkowe utrzymujemy równowagę między odpowiedzialnością za sukces gospodarczy oraz odpowiedzialnością wobec środowiska, pracowników i społeczeństwa.

W raporcie na temat zrównoważnego rozwoju L&R uwidaczniamy nasze zaangażowanie. Ponadto, we współpracy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi, nieustannie rozwijamy obszary sfery zrównoważonego rozwoju w ramach stretegii przedsiębiorstwa.

Nasze oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju

Ekonomiczny zrównoważony rozwój

 • Zobowiązujemy się do rozwijania przedsiębiorstwa w zrównoważony sposób i przyjmowania społecznej odpowiedzialności w sferze: ekonomicznej, socjalnej, ekologicznej, etycznej i kulturalnej.
 • Podstawą niniejszej deklaracji są uznawane na całym świecie wartości społeczne, kulturowe i etyczne, a także obowiązujące ustawy i normy oraz nasza wewnętrzna polityka zgodności. Istotne jest dla nas wyrównywanie szans, niezależnie od płci, religii oraz pochodzenia etnicznego i społecznego.
 • Jako samowystarczalna grupa przedsiębiorstw zapewniamy długotrwały sukces gospodarczy na podstawie strategicznego wzrostu i odpowiedniego zysku, konsekwentnie przestrzegając wartości rodzinnego przedsiębiorstwa.
 • Nasze produkty i rozwiązania przekonują dzięki jakości opartej na ciągłej optymalizacji przy uwzględnieniu gospodarczych i ekologicznych warunków ramowych.

Zrównoważony rozwój w środowisku naturalnym

 • Wyraźne deklaracje dotyczące ochrony naszego środowiska stanowią istotny kierunek naszej działalności biznesowej. Tym samym kontynuujemy naszą tradycję nieustannej poprawy konkurencyjności.
 • Zrównoważony rozwój w środowisku naturalnym obejmuje opracowywanie produktu, fazy produkcji i wysyłki oraz zastosowania i utylizację naszych produktów.
 • Wszystkie obszary przedsiębiorstwa działają w oparciu o procedury i procesy produkcyjne zgodne z zasadami oszczędnego korzystania z zasobów, przy wykorzystaniu materiałów ekologicznych i energoooszczędnej logistyki zgodnej z zasadami ochrony środowiska.
 • Naszą odpowiedzialność realizujemy aktywnie przez systematyczną optymalizację określonych obszarów, angażując w nią wszystkich naszych pracowników oraz współdziałając z klientami, dostawcami i usługodawcami.

Zrównoważenie społeczne

 • Nasza firma świadomie opowiada się za przestrzeganiem zasad odpowiedzialności społecznej wobec naszych pracowników, klientów, dostawców i społeczeństwa.
 • Rozwój i kwalifikacje naszych pracownikow stanowią istotny czynnik długofalowego sukcesu firmy L&R. Nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa obejmuje również kształcenie i dokształcanie naszych klientów z bliższego i dalszego otoczenia w zakresie dostarczanych produktów i usług.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników na stanowiskach pracy oraz bezpieczeństwo pacjentów i użytkowników podczas korzystania z naszych produktów są dla nas istotną kwestią.
 • Nasze zaangażowanie społeczne znajduje wyraz również w oferowaniu atrakcyjnych miejsc kształcenia, szybkiej pomocy w przypadku katastrof i stanów kryzysowych oraz w ukierunkowanym wspieraniu wybranych inicjatyw społecznych.

Raport na temat zrównoważonego rozwoju 2018/2019