Poniżej informujemy o przetwarzaniu przez nas danych osobowych. Dane osobowe to wszystkie dane dotyczące konkretnej osoby, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, aktywność.

I. Ogólne informacje

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO UE) jest

Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.
Moniuszki 14
95-200 Pabianice
Poland

Telefon: +48 422155837
Telefax: +48 422259399
E-Mail: biuro.glowne@pl.LRMed.com

(Informacje dodatkowe znajdują się w naszej stopce redakcyjnej.)

2. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.
– Inspektor ochrony danych–
Moniuszki 14
95-200 Pabianice
Poland

Telefon: +48 422155837
Telefax: +48 422259399
E-Mail: biuro.glowne@pl.LRMed.com

3. Organ nadzoru

Organem nadzoru właściwym dla naszego przedsiębiorstwa jest

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon:  +48 22 531 03 00
Telefax:   +48 22 531 03 01
E-Mail:  kancelaria@giodo.gov.pl

4. Dane i ich pochodzenie

Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od użytkownika w związku z przewidywanymi lub istniejącymi kontaktami gospodarczymi. Ponadto, o ile jest to niezbędne w związku z prowadzeniem działalności, przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy od przedsiębiorstw tworzących wspólnie grupę kapitałową pod nazwą Lohmann & Rauscher lub od innych osób trzecich (np. agencji świadczących usługi) w sposób dopuszczony (np. w ramach wykonania zleceń, wykonania umów lub na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody). Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które w sposób dopuszczony pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych (np. rejestrów handlowych i stowarzyszeń, rejestrów dłużników, ksiąg wieczystych, mediów lub Internetu) i które możemy przetwarzać.
W tym kontekście właściwymi danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, stopień akademicki, opis stanowiska, adres, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej, data/miejsce urodzenia, dane legitymujące (np. dane dowodu osobistego), dane rachunku bankowego (IBAN lub BIC), identyfikator podatkowy.
W związku z tym przechowujemy dane osobowe użytkownika (adres poczty elektronicznej, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu), przesłane do nas w związku z nawiązaniem kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą formularza kontaktowego, niezbędne do odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
W ramach nawiązania relacji biznesowych oraz w trakcie kontaktów gospodarczych, w szczególności poprzez kontakty osobiste, telefoniczne lub pisemne, wszczęte przez użytkownika lub przez nas, powstają kolejne dane osobowe, np. informacje o sposobie kontaktu, data, przyczyna oraz wynik kontaktu, jak również (elektroniczne) kopie komunikacji pisemnej.
W ramach naszych kontaktów gospodarczych użytkownik musi podać dane osobowe, które są niezbędne do wszczęcia i realizacji odpowiednich kontaktów gospodarczych i do wypełnienia powiązanych z tym zobowiązań umownych lub do gromadzenia których jesteśmy zobowiązani na mocy prawa. W przypadku braku wymaganych danych zazwyczaj nie będziemy mogli nawiązać lub kontynuować kontaktów gospodarczych.

5. Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy wskazane powyżej dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO UE oraz federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG, Prawo niemieckie) w ich aktualnym brzmieniu:
a. na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE): Jeśli użytkownik zezwolił nam, udzielając zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych celach, to przetwarzanie jest zgodne z prawem na podstawie udzielonej zgody. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Wycofanie dotyczy dopiero przyszłości, tj. nie dotyczy to danych przetwarzanych przed wycofaniem.
b. wykonywanie zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO UE): Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w ramach nawiązania lub kontynuowania kontaktów gospodarczych z użytkownikiem. Cele przetwarzania danych w pierwszej kolejności dotyczą konkretnego przedmiotu w ramach kontaktów gospodarczych i mogą w szczególności obejmować świadczenie usług, jak również produkcję oraz dostawę produktów.
c. w ramach wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO UE) lub w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO UE): O ile podlegamy przepisom prawa, mamy prawo przetwarzania danych, o ile jest to niezbędne w celu wypełniania obowiązków prawnych, np. z punktu widzenia przekazania obowiązkowych danych organom finansowym na podstawie obowiązujących ustaw podatkowych.
d. w ramach ochrony interesów osoby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE): O ile jest to konieczne, przetwarzamy dane użytkownika ponad cele rzeczywistej realizacji umowy w kontekście ochrony żywotnych interesów naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej. Przykłady to dopuszczalna reklama oraz badania rynku, prowadzenie rozwiązywania sporów do ustalenia roszczeń prawnych lub obrony przed nimi, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego naszego przedsiębiorstwa, jak również środków do zabezpieczenia budynków oraz instalacji lub zabezpieczenia naszego prawa gospodarza, np. kontroli dostępu.

6. Odbiorca danych

W ramach naszego przedsiębiorstwa na niektórych stanowiskach istnieje dostęp do danych użytkownika, niezbędnych do wypełnienia prawnych lub umownych obowiązków w związku z prowadzeniem działalności.
Ponadto, zaangażowani przez nas usługodawcy (podmioty przetwarzające zlecenia) mogą otrzymywać dane w tym celu, o ile zobowiązały się przestrzegać naszych pisemnych wytycznych w zakresie przepisów o ochronie danych. Są to w szczególności przedsiębiorstwa w poniższych obszarach działalności: wsparcie/konserwacja urządzeń komputerowych i teleinformatycznych, archiwizacja, przetwarzanie dokumentów, niszczenie danych, usługi call center, marketing, audyt finansowy.
Ponadto podmioty i instytucje sektora publicznego (np. organy finansowe) mogą otrzymywać dane osobowe w przypadku zobowiązania na podstawie prawa lub wydanego przez organy.
Ponadto kolejnymi odbiorcami danych mogą być podmioty, które otrzymały zgodę użytkownika na przekazywanie danych.
Przekazywanie danych do krajów poza UE lub EOG (tak zwanych państw trzecich) ma miejsce jedynie wówczas, o ile jest to niezbędne do realizacji lub wykonania naszych kontaktów gospodarczych z użytkownikiem lub wymagane przez prawo, gdy użytkownik udzielił nam zgody lub ma miejsce odpowiednie przetwarzanie danych dotyczących zlecenia. Jeśli usługodawcy mają swoją siedzibę na terytorium państwa trzeciego, to są oni zobowiązani na podstawie pisemnych wytycznych lub innych porozumień (tj. zgodnie ze standardowymi postanowieniami umownymi EU) do zachowania poziomu ochrony danych, takiego jak obowiązuje na terytorium UE.

7. Czas przechowywania danych

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych i wynikających z przepisów prawa. Należy tutaj zauważyć, że kontaktami gospodarczymi mogą być długoterminowe zobowiązania ciągłe, obowiązujące przez wiele lat. Jeśli dane nie są już konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych i wynikających z przepisów prawa, zostaną one usunięte zgodnie z przepisami, o ile nie jest konieczne ich czasowe lub ograniczone dalsze przetwarzanie do poniższych celów:
a. wypełnianie okresów przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym, przy czym określone tam okresy dot. przechowywania lub dokumentacji wynoszą od dwóch do dziesięciu lat;
b. uzyskiwanie materiałów dowodowych w ramach obowiązujących przepisów o przedawnieniu. Zgodnie z art. 195 i kolejnymi niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) ten okres przedawnienia może wynosić do 30 lat, przy czym regularny okres przedawnienia wynosi trzy lata.

8. Prawa użytkownika

a. Użytkownik ma wobec nas następujące prawa w kontekście własnych danych osobowych:

  • i. prawo do informacji
  • ii. prawo do sprostowania lub usunięcia
  • iii. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • iv. prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania
  • v. prawo do przenoszenia danych

b. Użytkownik ma ponadto prawo do złożenia skargi w organie nadzorującym ochronę danych dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo.
c. W szczególności użytkownikowi przysługuje prawo złożenia indywidualnego sprzeciwu w poniższym rozumieniu:

  • i. użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych w dowolnym momencie z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji tej osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO UE (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów). Dotyczy to również tworzenia profili w oparciu o te przepisy. W przypadku wycofania zgody, dane osobowe nie będą już przetwarzane, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne i wymagające ochrony powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami użytkownika lub że przetwarzanie służy do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
  • ii. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia reklamy bezpośredniej, użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również tworzenia profili w zakresie, w jakim jest ono związane z reklamą bezpośrednią. Jeśli użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych do celów reklamy bezpośredniej, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika do tych celów.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

W celu uzasadnienia oraz realizacji kontaktów gospodarczych z użytkownikiem zasadniczo nie korzystamy z w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jeśli podejmiemy decyzję o stosowaniu tej procedury w konkretnych przypadkach, użytkownik zostanie o tym osobno poinformowany, o ile wymagają tego przepisy prawa.

II. Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania naszej strony internetowej

1. Gromadzenie danych

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej jedynie w celach informacyjnych oraz gdy użytkownik nie dokonuje rejestracji ani w inny sposób nie przekazuje nam informacji, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Jeśli użytkownik chce korzystać z naszej strony internetowej, gromadzimy poniższe dane, niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia strony oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO UE):
a. Adres IP
b. Datę i godzinę zapytania
c. Różnicę czasu względem czasu uniwersalnego (GMT)
d. Treść zapytania (konkretna strona)
e. Status dostępu/kod statusu http
f. Przekazywaną każdorazowo ilość danych
g. Stronę internetową, z której pochodzi zapytanie
h. Przeglądarkę
i. System operacyjny oraz jego wersję
j. Język oraz wersję oprogramowania przeglądarki.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Dodatkowo, oprócz danych wskazanych powyżej, w trakcie korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku twardym komputera przez przeglądarkę użytkownika, za pośrednictwem których podmiot stosujący plik cookie (w tym przypadku my) otrzymuje określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do sprawienia, że oferta internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika oraz skuteczniejsza.

3. Stosowanie przez nas plików cookies

a. Strona internetowa wykorzystuje poniższe rodzaje plików cookies, których zakres oraz sposób działania wyjaśniono poniżej:

  • i. tymczasowe pliki cookies (patrz b)
  • ii. stałe pliki cookies (patrz c).

b. Tymczasowe pliki cookies zostają automatycznie usunięte po zamknięciu przeglądarki. Są to w szczególności pliki cookies sesji. Zapisują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać całej sesji różne zapytania przeglądarki użytkownika. Dzięki temu komputer użytkownika może być rozpoznany, gdy powróci na naszą stronę internetową. Pliki cookies sesji zostaną usunięte po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.
c. Stałe pliki cookies zostaną automatycznie usunięte po upływie określonego czasu, który może różnić się w zależności od pliku cookie. W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki cookies, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki.
d. Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki wedle własnego życzenia i np. odrzucić zapisywanie plików cookies stron trzecich lub wszystkich plików cookies. Informujemy, że w rezultacie użytkownik ewentualnie nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej.

4. Pozostałe funkcje i oferty naszej strony internetowej

a. Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których użytkownik może korzystać w przypadku zainteresowania. W tym celu zazwyczaj wymagane jest podanie innych danych osobowych, wykorzystywanych przez nas do realizacji danego świadczenia oraz w przypadku których obowiązują wskazane przepisy podstawowe dotyczące przetwarzania danych.
b. Częściowo do przetwarzania danych użytkownika korzystamy z zewnętrznych usługodawców. Zostali oni przez nas starannie wybrani i powierzono im zadania, są związani naszymi wytycznymi i są regularnie kontrolowani.
c. Ponadto możemy przekazywać dane osobowe użytkownika podmiotom trzecim w przypadku oferowania, wspólnie z naszymi partnerami, udziału w akcjach, loteriach, zawierania umów lub podobnych świadczeń. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisie danej oferty.
d. O ile nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy użytkownika o skutkach takiej sytuacji w opisie danej oferty.

III. Informacje dodatkowe dotyczące stosowania naszych mobilnych aplikacji

1. Oprócz naszej oferty online, oferujemy również aplikacje mobilne, które można pobrać na mobilne urządzenia końcowe. Poniżej informujemy o gromadzeniu przez nas danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych mobilnych aplikacji.
2. W momencie pobrania aplikacji mobilnej z gromadzeniem danych, niezbędne informacje zostaną przekazane do sklepu aplikacji, w tym w szczególności nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz numer klienta konta użytkownika, data i godzina pobrania, informacje dotyczące płatności oraz indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia. Na ten rodzaj gromadzenia danych nie mamy żadnego wpływu i nie ponosimy za to odpowiedzialności. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do pobrania aplikacji mobilnej na mobilne urządzenie końcowe użytkownika.
3. W przypadku aplikacji mobilnych bez gromadzenia danych, aplikacja mobilna zostanie pobrana na mobilne urządzenie końcowe użytkownika i można z niej korzystać bez dostępu do Internetu. W trakcie korzystania nie będą gromadzone żadne dane osobowe użytkownika.

IV. Dodatkowe informacje na temat szczególnych form wykorzystywania strony internetowej

§ 1 Korzystanie ze sklepu internetowego

1. Jeśli użytkownik chce złożyć zamówienie w sklepie internetowym przeznaczonym dla naszych klientów (portal handlowy/dla lekarzy lub portal Kitpack), to do zawarcia umowy niezbędne jest podanie danych osobowych użytkownika, koniecznych do realizacji jego zamówienia. Pola niezbędne do wypełnienia w celu realizacji umowy oznaczono specjalnie, a pozostałe dane są dobrowolne. Dane podane przez użytkownika przetwarzamy do realizacji zamówienia i przechowujemy je do późniejszych zamówień użytkownika, przy czym użytkownik może wycofać na to zgodę. Ponadto możemy przekazywać dane dot. płatności użytkownika do naszego „banku domowego”. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO UE.
Ponadto dane przekazane przez użytkownika możemy przetwarzać, aby informować o innych interesujących produktach z naszego portfolio lub przesyłać użytkownikowi wiadomości pocztą elektroniczną dotyczące informacji technicznych.
2. Ze względu na przepisy handlowe i podatkowe jesteśmy zobowiązani przechowywać dane dot. adresu, płatności i zamówienia użytkownika przez okres dziesięciu lat. Jednakże, zakładamy, zgodnie z naszą rozsądną oceną ograniczenie przetwarzania, tj. dane użytkownika będą wykorzystywane jedynie do dotrzymania zobowiązań wynikających z przepisów prawa.
3. Nieuprawniony dostęp osób trzecich do danych osobowych użytkownika zostanie uniemożliwiony poprzez zastosowanie niezbędnego uwierzytelnienia oraz różnych technik szyfrowania.

§ 2 Korzystanie z funkcji „My L&R”

Jeśli użytkownik pragnie korzystać z funkcji „My L&R”, musi się zarejestrować, podając swój adres poczty elektronicznej, samodzielnie wybrane hasło oraz wybraną nazwę użytkownika. Nie ma obowiązku stosowania rzeczywistej nazwy, dopuszcza się stosowanie pseudonimu. Na etapie rejestracji stosujemy tak zwaną procedurę podwójnego wejścia („double-opt-in”), tj. rejestracja użytkownika zostanie zakończona dopiero wówczas, gdy użytkownik kliknie na link potwierdzający znajdujący się w wiadomości potwierdzającej, przesłanej w tym celu na adres poczty elektronicznej. Brak potwierdzenia w ciągu 24 godzin oznacza automatyczne usunięcie zgłoszenia z naszej bazy danych. Podanie danych wskazanych powyżej jest obowiązkowe, wszystkie pozostałe dane użytkownik może podać dobrowolnie, korzystając z funkcji „My L&R”.

§ 3 Korzystanie z naszego portalu dostawców

1. Jeśli użytkownik pragnie korzystać z naszego portalu dostawców w celu nawiązania kontaktu, koniecznym jest podanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji jego zapytania. Dane podane przez użytkownika przetwarzamy do realizacji zapytania i przechowujemy je do późniejszych interakcji biznesowych z użytkownikiem, przy czym użytkownik może wycofać na to zgodę. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO UE.
2. Ze względu m.in. na przepisy handlowe i podatkowe jesteśmy zobowiązani przechowywać dane użytkownika przez okres dziesięciu lat. Jednakże, zakładamy, zgodnie z naszą rozsądną oceną ograniczenie przetwarzania, tj. dane użytkownika będą wykorzystywane jedynie do dotrzymania zobowiązań wynikających z przepisów prawa.
3. Nieuprawniony dostęp osób trzecich do danych osobowych użytkownika zostanie uniemożliwiony poprzez zastosowanie niezbędnego uwierzytelnienia oraz różnych technik szyfrowania.

V. Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania Web Analytics

1. Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcję Google Analytics, usługę analizy sieci firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki tekstowe cookies zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje uzyskiwane za pomocą plików cookies, dotyczące korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. W przypadku włączenia anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, firma Google skróci adres IP użytkownika na terenie państw członkowskich UE lub w innych państwach sygnatariuszach porozumienia o EOG. Tylko w przypadkach wyjątkowych pełny adres IP będzie przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej, firma Google będzie wykorzystywała te informacje do oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, przygotowywania raportów o aktywnościach na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej oraz Internetu na rzecz operatora strony internetowej.
2. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach funkcji Google Analytics nie będzie zestawiany z innymi danymi firmy Google.
3. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookies, odpowiednio konfigurując ustawienia swojej przeglądarki; jednakże należy pamiętać, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie możliwości pełnego korzystania z niektórych funkcji tej strony internetowej. Istnieje również możliwość zapobiegania gromadzenia danych pozyskanych z plików cookies, dotyczących korzystania przez użytkownika ze strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika) przez firmę Google, jak również przetwarzania przez nią tych danych, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym łączem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
4. Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcję Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, aby móc wykluczyć powiązanie z osobą. O ile zebrane dane o użytkowniku wskazują na odniesienie do konkretnej osoby, zostaną one natychmiast usunięte, a tym samym dane dotyczące osoby.
5. Usługę Google Analytics wykorzystujemy do analizy naszej strony internetowej i możliwości jej regularnego ulepszania. Na podstawie uzyskanych statystyk możemy ulepszać naszą ofertę i kształtować ją dla użytkownika w sposób bardziej interesujący. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe zostaną przekazane do USA, firma Google zobowiązała się przestrzegać ochrony prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z funkcji Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO UE.
6. Firma Google wskazuje szczególnie informacje usługodawcy będącego stroną trzecią: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: www.google.com/analytics/terms/pl.html, Informacje o ochronie danych: www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html, jak również oświadczenie o ochronie danych: http://www.google.de/intl/pl/policies/privacy.

VI. Informacje dodatkowe odnoszące się do mediów społecznościowych

§ 1 Stosowanie wtyczek mediów społecznościowych

1. Wykorzystujemy obecnie następujące wtyczki mediów społecznościowych: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn]. W tym celu wykorzystujemy tak zwane podwójne kliknięcie. To znaczy, że gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, na początku nie są zasadniczo przekazywane żadne dane osobowe do usługodawców wtyczek. Usługodawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu na kafelku poprzez początkowe litery lub logo. Dajemy użytkownikowi możliwość, za pomocą przycisku, na bezpośredni kontakt z usługodawcą wtyczki. Wyłącznie po kliknięciu zaznaczonego pola i jego aktywacji, usługodawca wtyczki otrzymuje informacje, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę internetową z naszej oferty online. Ewentualnie dane określone w punkcie I.4 powyżej zostaną przekazane do danego usługodawcy wtyczki i przez niego przetwarzane.
2. Nie mamy żadnego wpływu na dane gromadzone i sposób ich przetwarzania przez danego usługodawcę wtyczki, ani nie znamy również pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania ani okresu przechowywania. Ponadto nie mamy również informacji na temat usuwania zgromadzonych danych przez usługodawcę wtyczki. Pozostawiamy do uznania użytkownika uzyskanie dodatkowych informacji od danego usługodawcy wtyczki i wykorzystanie w tym celu danych kontaktowych i innych danych dostępnych w Internecie, w szczególności oświadczenia o ochronie danych oraz możliwości ustawień na rzecz ochrony prywatności użytkownika.

§ 2 Integracja filmów YouTube

1. W naszej ofercie online zintegrowaliśmy firmy YouTube, zapisane na stronie www.YouTube.com, które można odtworzyć bezpośrednio z naszej strony internetowej.
2. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, YouTube otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednie podstrony naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane będą dane wskazane powyżej w punkcie I.4 niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy YouTube oferuje konto użytkownika, za pośrednictwem którego zalogowany jest użytkownik, lub brak jest konta użytkownika. W przypadku zalogowania do usługi Google, dane użytkownika zostaną przypisane bezpośrednio do jego konta. Jeśli użytkownik nie chce przypisania do swojego profilu w YouTube, przed aktywacją przycisku musi się wylogować. YouTube przechowuje dane użytkownika jako profil użytkownika i wykorzystuje je do reklamy, badania rynku i/lub kształtowania własnej strony internetowej wedle potrzeby. Taka ocena ma miejsce w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia odpowiedniej do zapotrzebowania reklamy oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, przy czym w celu wykonania tego prawa należy zgłosić się do YouTube.
3. Pozostawiamy do uznania użytkownika uzyskanie, bezpośrednio u YouTube, dodatkowych informacji do celu oraz w zakresie gromadzenia danych i ich przetwarzania przez YouTube i wykorzystania w tym celu danych kontaktowych i innych danych dostępnych w Internecie, w szczególności oświadczenia o ochronie danych oraz możliwości ustawień na rzecz ochrony prywatności użytkownika.

§ 3 Integracja Google Maps

1. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy ofertę Google Maps. Dzięki temu możemy przedstawiać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie internetowej i umożliwiamy użytkownikowi wygodne korzystanie z funkcji map.
2. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, Google otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednie podstrony naszej strony internetowej. W tym celu przekazywane będą dane wskazane w punkcie I.4 niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy Google oferuje konto użytkownika, za pośrednictwem którego zalogowany jest użytkownik, lub brak jest konta użytkownika. W przypadku zalogowania do usługi Google, dane użytkownika zostaną przypisane bezpośrednio do jego konta. Jeśli użytkownik nie chce przypisania do swojego profilu w Google, przed aktywacją przycisku musi się wylogować. Google przechowuje dane użytkownika jako profil użytkownika i wykorzystuje je do reklamy, badania rynku i/lub kształtowania własnej strony internetowej wedle potrzeby. Taka ocena ma miejsce w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia odpowiedniej do zapotrzebowania reklamy oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, przy czym w celu wykonania tego prawa należy zgłosić się do Google.
3. Pozostawiamy do uznania użytkownika uzyskanie, bezpośrednio u Google, dodatkowych informacji do celu oraz w zakresie gromadzenia danych i ich przetwarzania przez Google i wykorzystania w tym celu danych kontaktowych i innych danych dostępnych w Internecie, w szczególności oświadczenia o ochronie danych oraz możliwości ustawień na rzecz ochrony prywatności użytkownika.