Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lohmann & Rauscher B.V.

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn op alle verkopen en/of leveringen van toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken. Afwijkende bepalingen in inkoop en/of andere condities van onze wederpartij gelden uitsluitend na schriftelijke akkoord verklaring onzerzijds.

 

1.2. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij zijn alleen dan aan met ons gesloten overeenkomsten gebonden, indien en voor zover zij door ons schriftelijk rechtstreeks aan de afnemer zijn bevestigd.

 

1.3. De bevestiging geldt als de volledige en juiste inhoud der gesloten overeenkomst, tenzij de afnemer binnen vijf dagen na de verzending der bevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan de directie heeft kenbaar gemaakt. In geen geval zal de afnemer zich kunnen beroepen op afspraken, die niet in de bevestiging zijn vastgelegd. Indien in de bevestiging over "als gebruikelijk" wordt gesproken, heeft zulks uitsluitend betrekking op het te leveren product en/of de te gebruiken verpakking, niet op de in rekening te brengen prijzen.

2. Prijzen

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen brengen wij de prijzen in rekening, die vermeld zijn in de op de dag van verzending geldende prijslijst.

3. Levertijden

3.1. De opgegeven leveringstermijn te weten twee werkdagen na orderontvangst voor ‘s middags 12.00 uur is slechts indicatief. Door ons opgegeven leveringstermijnen en/of leveringsdata binden ons niet, terwijl afnemers bij overschrijding van de indicatief opgegeven leveringsdata en/of termijnen door welke oorzaak dan ook nimmer ontbinding van de betreffende koopovereenkomst kunnen vorderen en geen enkel recht kunnen laten gelden op vergoeding van enige direct of indirecte door henzelf of door derden geleden schade. Wij zijn gerechtigd grote orders in gedeelten te leveren. Wij zijn gerechtigd orders of afroep zonder vaste afnametermijnen niet te accepteren.

 

3.2. Bestellingen / leveringen aangeduid als spoed worden in overleg met de afnemer afgestemd. De extra kosten voor spoedbehandeling ad € 25,00, die niet in de reguliere bedrijfsprocessen vallen zullen worden doorberekend aan de klant. Spoedbestellingen zijn in principe kleine besteleenheden. Spoedbestellingen die voor 11.00 uur worden aangeboden worden de volgende werkdag uitgeleverd. Spoedbestellingen die na 11.00 uur worden aangeboden worden binnen 2 werkdagen uitgeleverd. Spoedbestellingen die eerder moeten worden uitgeleverd, worden per koerier verzonden, waarbij alle kosten aan de klant worden doorbelast. Bestellingen / leveringen buiten de kantooruren zullen doorbelast worden op basis van alle te maken kosten.

 

Voor bereikbaarheid bij calamiteiten verwijzen wij u naar onze website www.Lohmann-Rauscher.nl, tabblad Calamiteiten.

4. Vervoerskosten en overgang van het vervoersrisico

4.1 Nederlandse afleveringen geschieden franco afleveradres via afgifte van de paklijsten door onze vervoersonderneming, ook indien niet franco levering is overeengekomen. Wij zijn bevoegd te bepalen door wie en op welke wijze wij onze producten laten vervoeren. Wij zijn in principe bereid bij de wijze van vervoer rekening te houden met de wensen van afnemers. Indien wij dat doen, kunnen wij de daaraan verbonden kosten in alle gevallen geheel aan de betreffende afnemer in rekening brengen. Onnodige wachttijden van de vervoerder veroorzaakt rond, op of bij het goederenontvangstterrein van de klant zullen worden doorbelast.

 

4.2. Bestellingen met een factuurwaarde van € 150,00 (excl. BTW) of hoger worden kosteloos geleverd in heel Nederland. Voor bestellingen met een lagere factuurwaarde dan € 150,00 (excl. BTW) brengen wij een bedrag van € 15,00 (excl. BTW)  per order in rekening voor vervoers- en administratiekosten.

 

4.3. Bij franco leveringen worden papieren en kartonnen verpakkingsmaterialen in principe niet doorberekend, tenzij wij bij het gebruik van verpakkingsmateriaal rekening moeten houden met bijzondere wensen van de afnemer. In alle andere gevallen zijn wij gerechtigd verpakkings- en palletkosten door te berekenen.

 

4.4. Emballage (euro- en/of blokpallets etc.) wordt tegen kostprijs via onze vervoerder aan u doorberekend, indien geen vervangende emballage aan onze vervoerder wordt meegegeven. Indien en voor zover het betreffende materiaal binnen drie maanden na de afleveringsdatum in bruikbare staat, zulks ter onzer beoordeling, franco terug is gezonden, wordt het in rekening gebrachte bedrag gecrediteerd.

 

4.5 Overheidsheffingen op verpakkingen en verpakkingsmaterialen zullen aan u worden doorberekend in het kader van de wet- en regelgeving medische hulpmiddelen 2008.

5. Overmacht

Indien wij door overmacht zijn verhinderd onze verplichtingen na te komen, hebben wij het recht, zulks ter onzer keuze, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen en/of de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, zonder dat de afnemer uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en/of interessen zal kunnen doen gelden. Als overmacht zullen wij mogen beschouwen: oorlog, oorlogsgevaar, brand in gebouwen en/of voorraden, bedrijfsstoornissen, werkstakingen bij ons of bij onze toeleveranciers of vervoerders, belemmerende maatregelen van enige overheid, het niet tot niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onze leveranciers en voorts alle buiten onze schuld ontstane omstandigheden, die nakoming van onze verplichtingen, al dan niet tijdelijk, verhinderen.

6. In gebreke blijven afnemer

6.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen tot afname van gekochte producten niet nakomt, is hij door het enkel verloop van de betalingstermijn, waarbinnen dit had moeten geschieden in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en/of nakoming te vorderen van de gehele overeenkomst of een deel daarvan, alles geheel te onzer keuze, zulks onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en inkomensderving.

 

6.2. Indien de afnemer zijn bedrijf staakt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn betalingen staakt of ons op andere wijze blijkt, dat ernstig gevaar bestaat dat afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd voor iedere levering zekerheidsstelling te vorderen en bij gebreke van dadelijke voldoening aan deze vordering, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en inkomensderving.

7. Reclames, schadevergoeding en retourzendingen

7.1 Ingeval de afnemer op enige leverantie aanmerking meent te mogen maken, is hij gehouden zijn desbetreffende klacht binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk rechtstreeks aan ons kenbaar te maken, bij gebreke waarvan elk recht van reclame is vervallen.

 

7.2. Indien wij een tijdig ingediende klacht gegrond achten, hebben wij de keuze om hetzij vervangende goederen te leveren, hetzij de koopprijs te vergoeden, alles op voorwaarde dat de betreffende door ons geleverde goederen aan ons worden geretourneerd.

 

7.3. Ter zake foutieve of ondeugdelijke leveringen blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen. De afnemer zal ons volledig vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake, uit welke hoofde dan ook.

 

7.4. Retourzendingen worden, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen, niet geaccepteerd. In ieder geval is teruggave van speciaal in opdracht vervaardigde orders, aangebroken verpakkingen (overdoosniveau), steriele goederen, temperatuurgevoelige goederen  en goederen die niet meer geschikt zijn om te worden verkocht, niet mogelijk. De kosten van retourhalen van goederen waaronder: transport, inslag, opslag en handling-out, komen ten laste van de afnemer en bedragen 5% van de factuurwaarde van de betreffende goederen met een minimum van € 25,00.

8. Betalingscondities

8.1. Betalingen van al onze facturen dienen te geschieden binnen twintig werkdagen na factuurdatum, zonder betalingskortingen en zonder enig recht op compensatie, met uitzondering van berekende kredietbeperkingstoeslag welke binnen de termijn van 20 werkdagen in mindering mag worden gebracht. Kredietbeperkingstoeslag wordt toegepast bij klanten met een bewezen betalingsgedrag > 30 werkdagen. De afnemer zal door het enkel verloop van de betalingstermijn in gebreke zijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.

 

8.2. Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn is de afnemer één procent rente per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het factuurbedrag met ingang van dertig dagen na factuurdatum. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de afnemer. De te vergoeden buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste vijftien procent van de verschuldigde hoofdsom vermeerderd met de verschuldigde rente.

 

8.3. Klachten omtrent facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij Lohmann & Rauscher B.V. schriftelijk te worden ingediend. Bij gebreke daarvan wordt geacht dat de factuur door de afnemer als juist is aanvaard. Tevens geven klachten omtrent facturen geen enkel recht op uitstel van betaling.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling van al onze facturen, ook facturen betreffende andere leveranties, door afnemer heeft plaatsgevonden.

10. Geschillen

10.1.  Alle geschillen die voortvloeien uit met ons gesloten overeenkomsten of door ons gedane leveringen en/of aanbiedingen of daarmee in verband staan, zullen, behoudens die geschillen, die tot de uitsluitende bevoegdheid van de Kantonrechter behoren, worden berecht door de bevoegde rechter te Lelystad. Wij zijn echter gerechtigd een geschil voor de bevoegde rechter van de woonplaats van onze wederpartij te brengen.

11. Inwerkingtreding

11.1. Deze voorwaarden substitueren alle voorgaande voorwaarden, welke gedeponeerd zijn onder nummer 39046266 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere.

Per 01-10-2015 zijn deze voorwaarden bindend.