V nasledujúcom texte vás informujeme o našom spracovaní osobných údajov. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa na vás osobne vzťahujú, napr. meno, adresa, e-mailové adresy, používateľské správanie.

I. Všeobecné údaje

1. Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba podľa čl. 4 ods. 7 základného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (EU-DSGVO) je

Lohmann & Rauscher s.r.o.
Jarosova 1
831 03 Bratislava
IČO: 31 347 827 Slovensko

tel: 00421/02/54 777 419
fax: 00421/02/54 777 348
E-Mail: info@sk.LRMed.com

(Ďalšie údaje nájdete v našom Impressum.)

2. Osoby poverené ochranou osobných údajov

Naše osoby poverené ochranou osobných údajov nájdete v
Lohmann & Rauscher s.r.o.
– osoba poverená ochranou osobných údajov –
Jarosova 1
831 03 Bratislava
IČO: 31 347 827 Slovensko

tel: 00421/02/54 777 419
fax: 00421/02/54 777 348
E-Mail: info@sk.LRMed.com

3. Dozorný orgán

Dozorným orgánom s kompetenciami pre našu spoločnosť je

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

tel: +421 /2/ 3231 3214
fax: +421 /2/ 3231 3234
E-Mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

4. Údaje a ich pôvod

Spracovávame osobné údaje, ktoré sme nadobudli v rámci nášho obchodného vzťahu, ktorý s vami plánujeme uzatvoriť, príp. v rámci už existujúceho obchodného vzťahu s vami. Okrem toho spracovávame – ak je to pre našu obchodnú činnosť potrebné – osobné údaje, ktoré sme získali od iných spoločností skupiny podnikov Lohmann & Rauscher, ktoré sú s nami prepojené v rámci koncernu, alebo od iných tretích osôb (napr. agentúr poskytujúcich služby), a to povoleným spôsobom (napr. na vybavovanie objednávok, plnenie zmlúv alebo na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili). Okrem iného spracovávame osobné údaje, ktoré sme získali z verejne prístupných zdrojov (napr. z obchodného registra, príp. registra spolkov, zo zoznamu dlžníkov, z pozemkových kníh, médií, príp. internetu), a to dovoleným spôsobom, a smieme ich spracovávať.
Osobnými údajmi, ktoré sú v tejto súvislosti relevantné, môže byť najmä: meno, akademický titul, názov povolania, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, dátum/miesto narodenia, údaje z legitimácií (napr. údaje z preukazov), bankové spojenie (IBAN, príp. BIC), DIČ.
Keď sa s nami skontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, uložíme si údaje, ktoré ste nám poskytli (vašu e-mailovú adresu, príp. vaše meno a vaše telefónne číslo), aby sme mohli odpovedať na vaše otázky.
V rámci nadväzovania obchodných vzťahov a v priebehu obchodného vzťahu, predovšetkým prostredníctvom osobných, telefonických alebo písomných kontaktov, s ktorými ste začali vy alebo my, vznikajú príp. ďalšie osobné údaje, napr. informácie o spôsobe nadviazania kontaktov, dátume, podnetoch a výsledku nadviazania kontaktu, ako aj (elektronických) kópiách písomného styku.
V rámci nášho obchodného vzťahu musíte poskytovať osobné údaje, ktoré sú potrebné pre prijatie a vykonávanie príslušného obchodného vzťahu a na plnenie s tým spojených zmluvých povinností alebo ktorých získanie nám prikazuje zákon. Bez potrebných údajov spravidla nemôžeme vstúpiť do obchodného vzťahu, príp. v ňom nemôžeme pokračovať.

5. Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje uvedené vyššie spracúvame v súlade s ustanoveniami EU-DSGVO a so spolkovým zákonom o ochrane osobných údajov (BDSG, Nemeckého práva) v aktuálnom znení:
a. na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 a EU-DSGVO): Pokiaľ ste nám udelili súhlas na spracovanie osobných údajov na určité účely, bude toto spracovanie v súlade so zákonom na základe vášho súhlasu. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Odvolanie má účinnosť až v budúcnosti, tzn. spracovania uskutočnené pred odvolaním súhlasu tým nie sú dotknuté.
b. na plnenie zmluvných povinností (článok 6 ods. 1 b EU-DSGVO): Osobné údaje sa spracúvajú v rámci nadväzovania, príp. vykonávania našich obchodných vzťahov s vami. Účely spracovania osobných údajov sa v prvom rade zameriavajú na konkrétny predmet obchodného vzťahu a môžu zahŕňať najmä poskytovanie služieb, ako aj výrobu a dodávku produktov.
c. na základe zákonných predpisov (článok 6 ods. 1 c EU-DSGVO) alebo vo verejnom záujme (článok 6 ods. 1 e EU-DSGVO): Do tej miery, do akej podliehame zákonným povinnostiam, smieme spracovávať osobné údaje, ak je to potrebné na účely plnenia zákonných povinností, teda s ohľadom na riadne uvádzanie údajov pre daňové úrady na základe existujúcich daňových zákonov.
d. v rámci zhodnotenia záujmov (článok 6 ods. 1 f EU-DSGVO): Pokiaľ je to potrebné, spracovávame vaše údaje po vlastnom plnení zmluvy na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretích osôb. Príkladmi sú povolená reklama a prieskum trhu, vedenie právnych sporov na uplatnenie, príp. ochranu právnych nárokov, zaistenie bezpečnosti z hľadiska informačných technológií našej spoločnosti, ako aj opatrenia na zabezpečenie budov a zariadení, príp. na zaistenie nášho domového práva, ako sú kontroly pri vstupe.

6. Príjemca údajov

V rámci našej spoločnosti budú mať k vašim osobným údajom prístup tie miesta, ktoré ich potrebujú na plnenie zmluvných a zákonných povinností, ktoré existujú v súvislosti s našou obchodnou činnosťou.
Aj poskytovatelia služieb (spracovávatelia objednávok), ktorých sme na túto činnosť určili, môžu na tento účel dostať údaje, ak sa zaviažu, že budú dodržiavať naše písomné pokyny v súlade s právom na ochranu osobných údajov. Sú to predovšetkým spoločnosti v nasledujúcich oblastiach činností: podpora/údržba počítačových aplikácií/aplikácií informačných technológií, archivácia, spracovanie dokladov, zničenie údajov, služby telefonických stredísk, marketing, audit.
Ďalej môžu získať osobné údaje verejné miesta a inštitúcie (napr. daňové úrady) pri preukázaní zákonných alebo úradných povinností.
Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu byť tie miesta, ktorým ste udelili svoj súhlas na prenos údajov.
Prenos údajov v krajinách mimo EÚ, príp. EHP (takzvané tretie krajiny) sa uskutoční iba vtedy, keď to požadujete vy sami na začatie, príp. vedenie nášho obchodného vzťahu, príp. ak to predpisuje zákon, ak ste nám udelili súhlas alebo sa spracúvajú príslušné údaje z objednávky. Ak sa využívajú služby poskytovateľov v tretej krajine, sú títo písomnými pokynmi, príp. inou dohodou (menovite podľa klauzuly EÚ o štandardných zmluvách) zaviazaní dodržiavať úroveň ochrany údajov, predpísanú v rámci EÚ.

7. Obdobie uschovania

Spracovávame a uschovávame vaše osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností. Pritom sa musí zohľadniť, že obchodný vzťah môže byť trvalým záväzkovým vzťahom, ktorý je zriadený na niekoľko rokov. Ak údaje nie sú potrebné na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, budú sa pravidelne vymazávať, ak je ich termínované, príp. obmedzené ďalšie spracovanie potrebné na nasledujúce účely:
a. plnenie lehôt na archiváciu z hľadiska obchodného a daňového práva, pričom zadané lehoty na archiváciu, príp. vedenie dokumentácie predstavujú dva až desať rokov;
b. získanie dôkazových materiálov v rámci platných predpisov týkajúcich sa premlčania. Podľa § 195 a násl. Občianskeho zákonníka (BGB) môžu tieto premlčacie lehoty trvať až 30 rokov, pričom pravidelná premlčacia lehota predstavuje tri roky.

8. Vaše práva

a. Máte voči nám s ohľadom na svoje osobné údaje nasledujúce práva:

  • i. právo na informácie,
  • ii. právo na opravu alebo vymazanie,
  • iii. právo na obmedzenie spracovania,
  • iv. právo na odvolanie súhlasu so spracovaním,
  • v. právo na prenos údajov.

b. Máte okrem toho právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu na ochranu osobných údajov v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov v našej spoločnosti.
c. Predovšetkým máte právo na odvolanie súhlasu, vzťahujúce sa na konkrétny prípad v nasledujúcom zmysle:

  • i. máte právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej mimoriadnej situácie, kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe článku 6 ods. 1 e EU-DSGVO (spracovanie údajov vo verejnom záujme) a článku 6 ods. 1 f EU-DSGVO (spracovanie údajov na základe zhodnotenia záujmov); toto platí aj pre profilovanie opierajúce sa o toto ustanovenie. Ak súhlas odvoláte, nebudeme môcť viac spracovávať vaše osobné údaje, iba ak môžete doložiť nevyhnutné dôvody na spracovanie, vyplývajúce z ochrany, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, vykonávanie alebo ochranu právnych nárokov.
  • ii. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na účely priamej reklamy, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely takejto reklamy; toto platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Ak nesúhlasíte so spracovaním údajov na účely priamej reklamy, nebudeme vaše osobné údaje viac spracovávať na takéto účely.

9. Automatizované hľadanie riešení/profilovanie

Na odôvodnenie a vedenie obchodného vzťahu s vami v zásade nevyužívame žiadne plne automatizované hľadanie riešení. Ak by sme takéto postupy mali v jednotlivých prípadoch použiť, budeme o tom špeciálne informovať, pokiaľ to vyplýva zo zákona.

II. Doplnkové údaje o používaní našej webovej stránky

1. Získavanie údajov

V prípade čisto informačného používania webovej stránky, teda ak ste sa nezaregistrovali alebo nám iným spôsobom prenášate informácie, získavame iba osobné údaje, ktoré prenáša váš prehliadač na náš server. Ak by ste chceli sledovať našu webovú stránku, získame nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás z technického hľadiska potrebné, aby sme vám mohli zobraziť našu webovú stránku a zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. f EU-DSGVO):
a. IP adresa
b. dátum a čas žiadosti o informáciu
c. posun časového pásma ku Greenwich mean time (GMT)
d. obsah požiadavky (konkrétna strana)
e. stav prístupu/stavový kód HTTP
f. prenesený objem údajov
g. webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka
h. prehliadač
i. operačný systém a jeho povrch
j. jazyk a verzia softvéru prehliadača.

2. Cookies

Okrem uvedených údajov sa budú na vašom počítači pri používaní našej webovej stránky ukladať cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom pevnom disku, priradené k prehliadaču, ktorý používate, a prostredníctvom ktorých sa budú určitému miestu, ktoré cookie vytvorí (v tomto prípade my), poskytovať určité informácie. Cookies nedokážu vytvoriť žiadne programy ani preniesť vírusy do vášho počítača. Slúžia na to, aby sa internetová ponuka stala pre používateľov celkovo jednoduchšia a efektívnejšia.

3. Naše používanie cookies

a. Táto webová stránka používa nasledujúce druhy cookies, ktorých rozsah a funkcie sú vysvetlené nižšie:

  • i. dočasné cookies (k tomu v b)
  • ii. trvalé cookies (k tomu v c).

b. dočasné cookies sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač. K nim patria predovšetkým relačné cookies. Tieto uložia takzvané relačné ID, ktorým sa môžu priradiť rôzne žiadosti o informácie z vášho prehliadača k spoločnej platforme. Takto môže váš počítač opätovne rozpoznať váš návrat na našu webovú stránku. Relačné cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.
c. Trvalé cookies sa automaticky vymažú po uplynutí vopred stanoveného času, ktorý môže byť v prípade rôznych cookies rozdielny. Cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača.
d. Vaše nastavenie prehliadača môžete konfigurovať podľa svojich želaní a napr. môžete odmietnuť prijatie cookies tretej strany alebo všetkých cookies. Upozorňujeme vás na to, že prípadne nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky.

4. Ďalšie funkcie a ponuky z našej webovej stránky

a. Popri čisto informačnom používaní našej webovej stránky ponúkame rôzne výkony, ktoré môžete v prípade záujmu využívať. Na tento účel musíte spravidla uviesť ďalšie osobné údaje, ktoré používame na poskytovanie príslušného výkonu a pre ktoré platia uvedené zásady spracovania osobných údajov.
b. Na spracovanie vašich údajov čiastočne využívame služby externých poskytovateľov. Starostlivo sme ich vybrali a poverili, sú viazaní našimi pokynmi a pravidelne ich kontrolujeme.
c. Vaše osobné údaje ďalej môžeme preposlať tretím osobám, ak spoločne s partnermi ponúkame účasti na akciách, hazardné hry, uzatváranie zmlúv alebo podobné služby. Bližšie informácie o tom získate v texte príslušnej ponuky.
d. Ak majú naši poskytovatelia služieb alebo partneri sídlo v štáte mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), informujeme vás o následkoch tejto okolnosti v texte príslušnej ponuky.

III. Doplnkové údaje o používaní našich mobilných aplikácií

1. Okrem online ponuky vám poskytujeme mobilné aplikácie, ktoré si môžete stiahnuť do svojho koncového prístroja. Ďalej poskytujeme informácie o evidencii osobných údajov pri používaní našich mobilných aplikácií.
2. Pri stiahnutí mobilnej aplikácie s evidenciou osobných údajov sa potrebné informácie prenesú do aplikácie store, predovšetkým ide o meno používateľa, e-mailovú adresu a zákaznícke číslo vášho účtu, časový okamih stiahnutia, platobné informácie a individuálne identifikačné číslo zariadenia. Na túto evidenciu osobných údajov nemáme žiadny vplyv a nie sme za ňu zodpovední. Údaje spracovávame iba vtedy, keď je to potrebné na stiahnutie mobilnej aplikácie do vášho mobilného koncového zariadenia.
3. V prípade mobilných aplikácií bez evidencie údajov sa mobilné aplikácie stiahnu do vášho mobilného koncového zariadenia a môžu sa bez prístupu používať na internete. Pri ich používaní sa neevidujú žiadne osobné údaje.

IV. Doplnkové údaje o mimoriadnych formách používania webových stránok

§ 1 Používanie nášho webového obchodu

1. Ak by ste chceli v našom webovom obchode zriadenom pre zákazníkov obchodu niečo objednať (obchodný/lekársky portál, príp. portál kitpack), je na uzatvorenie zmluvy potrebné, aby ste uviedli svoje osobné údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie vašej objednávky. Povinné údaje potrebné na plnenie zmlúv sú špeciálne označené, ďalšie údaje sú dobrovoľné. Vami uvedené údaje spracovávame na účely vybavenia vašej objednávky a uschovávame ich s možnosťou odvolania na účely vašich prípadných neskorších nákupov. Na tento účel môžete preposlať svoje platobné údaje do našej domovskej banky. Právnym základom tohto kroku je čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. b EU-DSGVO.
Môžeme spracúvať vami uvedené údaje, aby sme vás informovali o ďalších zaujímavých produktoch zo svojho portfólia alebo aby sme vám doručili e-maily s technickými informáciami.
2. Na základe predpisov obchodného a daňového práva sa zaväzujeme uschovávať údaje o adresách, platbách a objednávkach desať rokov. Mimochodom, podľa svojho uváženia predpokladáme obmedzenie spracovania, tzn. vaše údaje sa použijú iba na dodržiavanie zákonných povinností.
3. Nevyhnutná autentifikácia a rôzne kódovacie techniky zabránia neoprávnenému prístupu tretích osôb k vašim osobným údajom.

§ 2 Používanie funkcie „My L&R“

Pokiaľ by ste chceli používať našu funkciu „My L&R“, musíte sa zaregistrovať tým, že uvediete svoju e-mailovú adresu, automaticky vybraté heslo, ako aj svoje dobrovoľne zvolené používateľské meno. Nemusíte používať vlastné meno, používanie pseudonymov je dovolené. Na registráciu používame tzv. postup double-opt-in, tzn. vaša registrácia je uzatvorená vtedy, keď ste predtým prihlásenie potvrdili potvrdzujúcim e-mailom, ktorý vám bol na tento účel poslaný, kliknutím na odkaz v tomto e-maile. Ak ho nepotvrdíte do 24 hodín, vaše prihlásenie sa z našej databázy automaticky zmaže. Poskytnutie údajov uvedených vyššie je záväzné, všetky ďalšie informácie môžete dobrovoľne poskytovať používaním funkcie „My L&R“.

§ 3 Používanie nášho portálu pre dodávateľov

1. Ak by ste chceli používať portál pre dodávateľov, ktorý sme zriadili, aby ste s nami mohli byť v kontakte, je potrebné, aby ste uviedli svoje osobné údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie vašej požiadavky. Vami uvedené údaje spracovávame na účely vybavenia vašej požiadavky a uschovávame ich s možnosťou odvolania na účely vašich prípadných neskorších obchodných procesov. Právnym základom tohto kroku je čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. b EU-DSGVO.
2. Na základe predpisov obchodného a daňového práva sa zaväzujeme uschovávať vaše údaje desať rokov. Mimochodom, podľa svojho uváženia predpokladáme obmedzenie spracovania, tzn. vaše údaje sa použijú iba na dodržiavanie zákonných povinností.
3. Nevyhnutná autentifikácia a rôzne kódovacie techniky zabránia neoprávnenému prístupu tretích osôb k vašim osobným údajom.

V. Doplnkové údaje na použitie webových analýz

1. Naša webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc. (Google). Google Analytics používajú tzv. cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré vám umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vytvorené pomocou cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uschovávajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke spoločnosť Google vašu IP adresu najskôr skráti na území členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na sever spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Na objednávku prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google tieto informácie používať, aby vyhodnotila vaše používanie webovej stránky, aby vypracovala správy o aktivitách na webovej stránke a aby poskytla prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu.
2. IP adresu prenesená v rámci Google Analytics z vášho prehliadača spoločnosť Google nespojí s inými údajmi.
3. Uchovávaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéra svojho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenaniu údajov vytvorených prostredníctvom cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) v spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že stiahnete plug-in prehliadača, dostupné na nasledujúcom odkaze a nainštalujete ich: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
4. Naša webová stránka používa Google Analytics s rozšírením _anonymizeIp(). Tým sa ďalej spracovávané IP adresy skrátia a určenie spojitosti s osobami sa tým vylúči. Pokiaľ sa k údajom, ktoré sa o vás zozbierali, priradí spojitosť s konkrétnou osobou, toto prepojenie sa ihneď vylúči a osobné údaje sa ihneď vymažú.
5. Používame Google Analytics, aby sme mohli analyzovať používanie našej webovej stránky a aby sme ho pravidelne zlepšovali. Prostredníctvom získaných štatistík môžeme zlepšiť svoju ponuku a urobiť ju pre vás ako používateľov zaujímavejšou. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA, sa spoločnosť Google podrobuje predpisom EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom používania Google Analytics je čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. f EU-DSGVO.
6. Google označuje predovšetkým informácie poskytovateľa ako tretej strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky pre používateľov: www.google.com/analytics/terms/sk.html, prehľad o ochrane osobných údajov: support.google.com/analytics/answer/6004245, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov: http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy.

VI. Doplnkové údaje zo sociálnych médií

§ 1 Používanie plug-in zo sociálnych médií

1. V súčasnosti používame nasledujúce plug-in zo sociálnych médií: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn]. Pritom používame tzv. riešenie na dva kliky. To znamená že, keď navštívite našu stránku, nebudú sa najskôr v zásade postupovať poskytovateľovi plug-in žiadne osobné údaje. Poskytovateľa plug-in rozpoznáte označením na skrinke nad jeho začiatočnými písmenami alebo logom. Poskytujeme vám možnosť priamej komunikácie s poskytovateľom plug-in pomocou jedného stlačenia. Iba ak kliknete na označené pole a tým ho aktivujete, získa poskytovateľ plug-in informáciu o tom, že ste vyvolali príslušnú webovú stránku s našou online ponukou. Príp. sa pritom prenesú údaje uvedené v bode I.4 vyššie na príslušného poskytovateľa plug-in a ten ich spracuje.
2. Nemáme žiadny vplyv na údaje získané príslušným poskytovateľom plug-in ani na procesy spracovania údajov a ani nám nie je známy úplný rozsah získaných údajov, účely spracovania alebo lehoty uschovávania. Ani o vymazaní získaných údajov poskytovateľom plug-in nám neboli predložené žiadne informácie. Ponechávame vám možnosť vyžiadať si u príslušného poskytovateľa plug-in bližšie informácie a príp. použiť ich kontaktné údaje dostupné na internete a ďalšie údaje, predovšetkým vyhlásenia o ochrane osobných údajov a možnosti nastavení na ochranu vášho súkromia.

§ 2 Zapojenie videí z YouTube

1. Do svojej online ponuky sme zaradili videá z YouTube, ktoré je možné uschovať na www.YouTube.com a priamo ich prehrať na našej webovej stránke.
2. Návštevou webovej stránky získa spoločnosť YouTube informácie o tom, že ste vyvolali príslušnú podstránku na našej webovej stránke. Okrem toho sa prenesú údaje uvedené v bode I.4 vyššie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Toto sa zrealizuje nezávisle od toho, či spoločnosť YouTube poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého sa prihlásite, alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Ak sa prihlásite prostredníctvom Googlu, priradia sa vaše údaje priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte, aby sa YouTube prepojil s vaším profilom, musíte sa odhlásiť pred aktiváciou tlačidla. YouTube uloží vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo požadovaného vytvorenia jeho webovej stránky. Takéto vyhodnotenie bude slúžiť predovšetkým (automaticky pre neprihlásených používateľov) na účely poskytovania požadovanej reklamy a na účely informovania používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo na vyjadrenie nesúhlasu s vytvorením týchto používateľských profilov, pričom sa musíte pri uplatení tohto práva obrátiť na YouTube.
3. Ponechávame vám právo na vyžiadanie ďalších informácií na účel a rozsah získania údajov a ich spracovania spoločnosťou YouTube priamo v spoločnosti YouTube, príp. na používanie ich kontaktných údajov dostupných na internete a iných údajov, predovšetkým vyhlásenia o ochrane osobných údajov a možností nastavení ochrany vášho súkromia.

§ 3 Zapojenie Google Maps

1. Na svojej webovej stránke používame funkciu Google Maps. Tým vám môžeme zobraziť interaktívne mapy priamo na webovej stránke a umožníme vám pohodlné používanie funkcií týchto máp.
2. Návštevou našej webovej stránky získa spoločnosť Google informácie o tom, že ste vyvolali príslušnú podstránku na našej webovej stránke. Okrem toho sa prenesú údaje uvedené v bode I.4 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Toto sa uskutoční nezávisle od toho, či spoločnosť Google poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého sa prihlásite, alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Ak sa prihlásite prostredníctvom Googlu, priradia sa vaše údaje priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte, aby sa Google prepojil s vaším profilom, musíte sa odhlásiť pred aktiváciou tlačidla. Google uloží vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo požadovaného vytvorenia jeho webovej stránky. Takéto vyhodnotenie bude slúžiť predovšetkým (automaticky pre neprihlásených používateľov) na účely poskytovania požadovanej reklamy a na účely informovania používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo na vyjadrenie nesúhlasu s vytvorením týchto používateľských profilov, pričom sa musíte pri uplatení tohto práva obrátiť na Google.
3. Ponechávame vám právo na vyžiadanie ďalších informácií na účel a rozsah získania údajov a ich spracovania spoločnosťou Google priamo v spoločnosti Google, príp. na používanie ich kontaktných údajov dostupných na internete a iných údajov, predovšetkým vyhlásenia o ochrane osobných údajov a možností nastavení ochrany vášho súkromia.

VII. Doplnkové údaje k informačnému bulletinu

(1) Po udelení súhlasu si na našich webových stránkach môžete predplatiť náš informačný bulletin, prostredníctvom ktorého získate aktuálne informácie, príp. ponuky našich produktov.
(2) Na prihlásenie na odoberanie nášho informačného bulletinu používame dvojkrokové procesy, tzv. double opt-in. To znamená, že vám po prihlásení pošleme e-mail na uvedenú e-mailovú adresu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie prijatia informačného bulletinu. Potvrdením nám udelíte súhlas s používaním vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 pís. a) EU DSGVO (GDPR). Pri prihlásení na odoberanie informačného bulletinu uložíme vašu IP adresu zaznamenanú u poskytovateľa internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas prihlásenia, aby bolo možné spätne vypátrať prípadné zneužitie vašej e-mailovej adresy.
(3) Povinným údajom na preposielanie informačného bulletinu je iba vaša e-mailová adresa. Uvedenie vášho mena a priezviska je dobrovoľné a použije sa na osobnejšie oslovenie. Po potvrdení uložíme údaje, ktoré sme zhromaždili pri vašom prihlásení na odoberanie informačného bulletinu na účely marketingovej propagácie pri posielaní informačného bulletinu. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 pís. a) EU DSGVO.
(4) Svoj súhlas s posielaním informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať a tým môžete ukončiť objednávanie informačného bulletinu; toto môžete urobiť kliknutím na odkaz uvedený v každom e-maile s informačným bulletinom alebo odoslaním správy zodpovednej osobe uvedenej pri prijatí e-mailu. Po úspešnom odhlásení sa vaša e-mailová adresa okamžite vymaže v našom distribútore informačného bulletinu, pokiaľ nám nedáte výslovný súhlas na ďalšie používanie vašich údajov alebo si vyhradíme právo na z toho vyplývajúce používanie údajov, ktoré povoľuje zákona o ktorých vás informujeme v tomto vyhlásení o ochrane údajov.
(5) Náš e-mailový informačný bulletin posiela poskytovateľ technických služieb, spoločnosť CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede („CleverReach“), ktorej preposielame vaše údaje poskytnuté pri prihlásení na odoberanie informačného bulletinu. Toto preposlanie je v súlade s čl. 6 ods. 1 pís. f) EU-DSGVO a slúži na náš oprávnený záujem používať reklamne účinný, bezpečný a používateľsky jednoduchý systém informačného bulletinu. Pritom sa spracúvajú vaše osobné údaje poskytované v súvislosti s odoberaním informačného bulletinu: vaša e-mailová adresa, príp. vaše meno a priezvisko sú uložené na serveroch spoločnosti CleverReach v Nemecku, príp. Írsku. CleverReach používa tieto informácie na posielanie a štatistické vyhodnotenie informačného bulletinu na základe našej objednávky.

Pri posielaní informačného bulletinu si dávame vyhodnotiť vaše používateľské správanie. Na účely tohto vyhodnotenia obsahujú odoslané e-maily, príp. informačné bulletiny takzvané webové beacony, príp. trackingové pixely, ktoré zobrazujú jednopixelové obrazové súbory, ktoré pri otvorení informačného bulletinu vyvolá server spoločnosti CleverReach a ktoré sa uložia na našu webovú stránku. V rámci tohto vyvolania je možné skonštatovať, či ste otvorili správu s informačným bulletinom a na ktorý odkaz ste prípadne klikli. Na účely vyhodnotení prepájame údaje uvedené vyššie v bode VII (3) a webové beacony s vašou e-mailovou adresou a individuálnym IČ. Údaje sa zhromažďujú výlučne pseudonymizovaným spôsobom, to znamená, že IČ nie sú prepojené s vašimi ďalšími osobnými údajmi, čím sa vylúči priame spojenie s konkrétnou osobou. Okrem toho sa zaznamenajú technické informácie (napr. čas vyvolania, IP adresa, typ prehliadača a prevádzkový systém). Tieto údaje slúžia výlučne na štatistickú analýzu kampaní s použitím informačných bulletinov. Výsledky týchto analýz sa môžu použiť na lepšie prispôsobenie budúceho informačného bulletinu záujmom prijímateľov.

So spoločnosťou CleverReach sme uzatvorili zmluvu o spracovaní objednávok, v ktorej sa spoločnosť CleverReach zaväzuje chrániť údaje našich zákazníkov a nepreposielať tieto údaje tretím osobám.

Ďalšie informácie o analýze údajov spoločnosti CleverReach si môžete prečítať tu: www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/

Do vyhlásenia o ochrane údajov spoločnosti CleverReach môžete nahliadnuť tu: www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

 

Ak by ste chceli vyjadriť nesúhlas s analýzou údajov, vytvorenou na účely štatistického vyhodnocovania, musíte ukončiť objednávanie odoberania informačného bulletinu tak, ako je uvedené vyššie v bode VII (4).