Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

Trvalo udržateľný sociálny rozvoj

Trvalo udržateľným sociálnym rozvojom otvoriť nové perspektívy

People.Health.Care. je naše heslo a zároveň naša vášeň. Svoju sociálnu zodpovednosť si plníme individuálnymi a dlhodobo rozvrhnutými programami personálneho a organizačného rozvoja, ako aj iniciatívami v rámci korporátneho sociálneho sponzoringu.

Zamestnanci L&R sú najdôležitejším zdrojom nášho podniku. Hodnoty ako dôvera, spoľahlivosť a čestné vzájomné styky tvoria základ našich princípov vedenia a správania.
Našim zamestnancom poskytujeme na výkonnosť zamerané, podnetné pracovné prostredie, príťažlivé možnosti rozvoja a podporujeme ich pri zachovaní rovnováhy medzi pracovnými a súkromnými nárokmi. Z hľadiska nášho neprestajného rastu považujeme za našu strategickú úlohu nadchnúť nových nadaných odborníkov pre L&R a získať ich pre spoluprácu.
Pre náš dlhodobý podnikateľský úspech hrajú kvalifikovaní pracovníci a nadaný pracovný dorast rozhodujúcu úlohu. Preto pripisujeme taký význam cielenej podpore a ďalšiemu vzdelávaniu v rámci našej Akadémie L&R. Je dôležitou súčasťou našej podnikateľskej kultúry a stratégie personálneho rozvoja.

L&R Akadémia: Pokrok znamená ďalšie vzdelávanie

Akadémia L&R bola založená, aby podporovala výmenu vedomostí a skúseností – tak u našich pracovníkov, ako aj u našich partnerov na klinikách a v ambulantnej starostlivosti. Osobitne vyvinuté, tematicky pestré programy sprostredkúvajú najnovšie poznatky vedy v oblastiach medicíny, ošetrovateľstva a hygieny. Účasť je možná dokonca z domu, a to vďaka modulu CME nášho L&R e-learningu.  

Kompliancia

Zdravotnícke pomôcky sú v dôsledku vysokej relevancie pre celú spoločnosť oprávneným stredobodom verejného vnímania. U L&R sa uplatňujú vysoké štandardy v oblasti bezpečnosti, ochrany životného prostredia, integrity a vedenia spolupracovníkov. Ako medzinárodne pôsobiaca skupina podnikov v rámci odvetvia zdravotníctva zabezpečujeme kontrolu a neustále zlepšovanie týchto štandardov cez koncernový program kompliancie.

Medzi podstatné prvky nášho programu kompliancie patrí popri podnikateľskej filozofii ako základu nášho konania a popri etickom kódexe, ktorý určuje normy v našom vzájomnom styku a v styku s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi, aj Kódex správania: Tým sú všetci poskytovatelia služieb a dodávatelia produktov viazaní zásadami tejto podnikateľskej skupiny.

Do tohto programu kompliancie sa zapájajú aj zamestnanci koncernu a sú súčasťou nácviku kompliancie a pravidelne konaných hodnotení. Táto zodpovedná podnikateľská prax tvorí základ trvalo udržateľného hospodárskeho úspechu.