Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

Trvalo udržateľný ekologický rozvoj

Zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi každého druhu

L&R sa vyznačuje podnikovou organizáciou a výrobou, ktorá šetrí zdroje a je priaznivá voči životnému prostrediu: Hľadiská životného prostredia sa tiahnu celým naším reťazcom vytvárania hodnôt. Každý rok kontrolujeme naše ekologické parametre, ktoré o. i. obsahujú zníženie spotreby pohonných hmôt, recykláciu surovín, ako aj programy šetrenia energiami.

Ako podnik pôsobiaci v oblasti zdravotníctva sme viazaní obzvlášť vysokými zákonnými štandardmi a pravidlami odvetvia. Tie sa vzťahujú jednak na bezpečnostné aspekty pre používateľov a pacientov, jednak na aspekty životného prostredia, ako sú suroviny, odpadové vody/voda, vzduch/podnebie, energie, látky relevantné z environmentálnych hľadísk, ako aj odpady/likvidácia. V každom sídle zodpovedajú environmentálni manažéri za dodržanie definovaných environmentálnych aspektov. 

Monitoring manažmentu životného prostredia dáva štvrťročne k dispozícii fakty, na základe ktorých dohliadame na dodržiavanie našich environmentálnych smerníc. Samozrejme, dodržiavame všetky zákonné predpisy na trhoch, na ktorých pôsobíme. DIN ISO normy 14001 a 50001 majú u našej skupiny podnikov veľmi vysokú prioritu.

Modelová továreň

Na dvanástich produkčných miestach na celom svete vyrábame zdravotnícke pomôcky pre regionálne a medzinárodné trhy. Práve v tejto výrobe dbáme na procesy a výrobné postupy, ktoré šetria zdroje, a na výrobné postupy, ekologické materiály a logistiku, ktorá je šetrná k životnému prostrediu a zdrojom energie.

01. Produkčné miesto v mexickej Acuñe

Opakované použitie okrajových odrezkov suroviny pre výrobu bandáže. Zo zvyškov resp. okrajových odrezkov sa nakrájajú drobné kúsky. Tým spája L&R šetrenie zdrojov so znížením odpadu.

02. Optimalizácia štruktúry nákladov prepravovaných v Rakúsku

Zrušením pevnej štruktúry jázd sa nám podarilo optimalizovať štruktúry dopravy v Rakúsku: Tým znižujeme únik CO2 a dodávame tovar našim zákazníkom za 24 až 48 hodín. 

03. Energetický vklad a klimatická ochrana

Rôznymi opatreniami pre úsporu energie, napr. vysokotlakovým zvlhčovaním v Schönau, vysokonapäťovou nabíjacou stanicou v eurosklade, otáčkami poháňaným kompresorom v Starej Pake, použitím LED-svetiel v Európe aj Číne sa nám podarilo znížiť energetické nároky o 4 %. 

04. Zvýšenie účinnosti mykárne

Zaobstaraním vysoko výkonného mykacieho stroja pre výrobu tampónového obväzu, ktorý nahradí dve výrobné linky, sa nám podarilo dosiahnuť nasledujúce úspory:

Energetická úspora geometrie výrobných strojov, efektívnejšie pohony, optimalizované riadenie a menší objem odsávaného vzduchu. Úspora
CO2 v kg za rok: 183 766 (prúd), 37 138 (plyn)

05. Zníženie emisií CO2

Prestavením na „Local Sourcing“ sa podarilo v sídle L&R v Xishui (Čína) znížiť emisie CO2.

06. Certifikácia

Certifikácia výrobných sídiel Xishui (Čína), Slavkov, Stará Paka a Nová Paka (Česko), ako aj Viedeň, Schönau, Graz, Dornbirn (Rakúsko) podľa medzinárodnej normy environmentálneho manažérstva DIN ISO 14001.

Certifikácia systému energetického manažérstva DIN ISO 50001 pre L&R v Nemecku, Rakúsku a Česku. 

Trvalo udržateľný vývoj v kvalite a nákupe, spoľahlivosť vďaka smerniciam o kompliancii

L&R pôsobí na základe medzinárodne uznávaných a certifikovaných systémov manažmentu kvality ISO 9001 s definovaným normami, kontrolovanými surovinami, dielmi od subdodávateľov, komponentmi a službami.

Okrem toho kooperuje L&R so sieťou výkonných a spoľahlivých dodávateľov, ktorí dodržujú kódex správania L&R. Novými technológiami, inováciami a výraznou znalosťou nákladov dosahujeme predpoklad pre trvalú optimalizáciu relevantných výkonnostných veličín – kvality výrobkov, nákladov, času a služieb v reťazci vytvárania hodnôt.

Z hľadiska transparentných obchodných procesov s externými partnermi, ako aj vnútorných pravidiel správania platia naše princípy nad rámec našich výrobných miest a majú prakticky celosvetový dosah. Smernice o kompliancii a kódexy správania v súlade s právom tvoria spoločne s podnikovou stratégiou a filozofiou základ programu kompliancie.

V spolupôsobení vysokých kvalitatívnych štandardov, transparentných procesov pri nákupe a obstarávaní a fungujúcej siete spolupracovníkov L&R, ako aj externých partnerov koná náš podnik vždy konformne s komplianciou.

Certifikácia a audity

Medzinárodne pôsobiace podniky podstupujú skúšky nezávislými certifikačnými programami na témy ako ochrana životného prostredia a ochrana zamestnancov.

Zatiaľ čo sa L&R, samozrejme, podrobuje všetkým zákonne predpísaným a v odvetví bežným certifikáciám a registráciám – napríklad FDA a TÜV, sústreďuje sa náš podnik navyše na ISO DIN normy a hodnotiace platformy EcoVadis a Sedex.

Certifikáty EcoVadis

EcoVadis je popredný poskytovateľ hodnotení v oblasti CSR/trvalá udržateľnosť (CSR - Corporate Social Responsibility - sociálna zodpovednosť korporácií). EcoVadis prevádzkuje prvú spoločnú hodnotiacu platformu CSR, ktorá umožňuje podnikom posúdiť výkonnosť dodávateľa z hľadiska CSR a trvalej udržateľnosti rozvoja. Metodika EcoVadis zodpovedá medzinárodným smerniciam GRI/G4 a ISO 26000.

V roku 2015 dostal L&R s bronzovým stupňom EcoVadis po prvý raz vyznamenanie za svoj výkon v oblasti CSR. Roku 2017 nasledoval strieborný stupeň EcoVadis. 

Previerka platformou Sedex

Sedex je druhá hodnotiaca platforma CSR, ktorou L&R necháva posúdiť svoje smernice a projekty trvalo udržateľného vývoja.

Kritériá platformy Sedex sa vzťahujú na ekonomický, ekologický a sociálny trvalo udržateľný rozvoj a obsahujú napríklad otázky týkajúce sa dodržania tarifných zmlúv, minimálnej mzdy a príspevkov sociálneho zabezpečenia, dodržiavania základných pracovných noriem ILO (Medzinárodnej organizácie práce), podpory žien, kódexu správania, kompliancie atď.