Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy, reklamu a webový analytický služby používala súbory cookie.

Trvalo udržateľný rozvoj

Keďže konanie sa ráta.

Ako veľká skupina podnikov sme si vedomí zodpovednosti za našich pracovníkov, našich zákazníkov a našu spoločnosť. Preto chápeme našu angažovanosť v otázkach životného prostredia a v sociálnych oblastiach, ako aj naše úsilie v problematike zaškolenia a ďalšieho vzdelávania za samozrejmú súčasť našej podnikateľskej činnosti.

Keďže konanie sa ráta – trvalo udržateľný rozvoj u L&R.

L&R je podnik s trvalo udržateľným vedením. Naša angažovanosť sa odzrkadľuje v troch stĺpoch trvalej udržateľnosti, ktoré sa manifestujú záväznými smernicami podnikovej stratégie, ale aj mnohými projektami a dlhodobými iniciatívami. 

V podnikateľskej skupine L&R má trvalo udržateľné konanie a podnikateľská zodpovednosť dlhú tradíciu. Vychádzajúc z našich trhových hodnôt uvádzame zodpovednosť za hospodársky úspech do súladu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, spolupracovníkom a spoločnosti.

V Správe o trvalo udržateľnom rozvoji L&R sa stáva naša angažovanosť transparentnou. Navyše ďalej kontinuálne rozvíjame polia pôsobnosti trvalej udržateľnosti v rámci podnikovej stratégie v dialógu s našimi internými a externými kontaktnými partnermi.

Vyhlásenie k nášmu trvalo udržateľnému rozvoju

Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj

 • Vyznávame trvalo udržateľný rozvoj nášho podnikania a uvedomujeme si spoločenskú zodpovednosť: ekonomickú, sociálnu, ekologickú, etickú a kultúrnu.
 • Základom toho sú medzinárodne uznávané spoločenské, kultúrne a etické hodnoty, aktuálne platné zákony a normy, ako aj naše interné smernice ich dodržiavania. Dôležitá je pre nás rovnosť šancí bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, etnický a sociálny pôvod.
 • My ako samostatná skupina podnikov zabezpečujeme trvalo udržateľný hospodársky rozvoj na základe strategického rastu a primeraných výnosov a pritom dôsledne oživujeme hodnoty nášho rodinného podniku.
 • Naše výrobky a riešenia presvedčujú svojou kvalitou na základe priebežnej optimalizácie popri zohľadnení hospodárskych a ekologických rámcových podmienok.

Trvalo udržateľný ekologický rozvoj

 • Jasná podpora ochrany nášho životného prostredia je dôležitou smernicou pre naše podnikateľské aktivity. Tým sa pridržiavame našej dlhoročnej tradície v neustálom zlepšovaní konkurencieschopnosti.
 • Trvalo udržateľná ekologická činnosť sa začína už vývojom produktu a postupuje od výroby cez distribúciu až po aplikáciu a likvidáciu našich produktov.
 • Vo všetkých oblastiach nášho podnikania dbáme na procesy a výrobné postupy, ktoré šetria zdroje, na ekologické materiály a logistiku, ktoré berú ohľad na životné prostredie a šetria energiu.
 • Aktívne si uvedomujeme našu zodpovednosť systémovou optimalizáciou v definovaných oblastiach, do ktorej zapájame všetkých spolupracovníkov a ktorú uskutočňujeme v súčinnosti so zákazníkmi, dodávateľmi a poskytovateľmi služieb.

Trvalo udržateľný sociálny rozvoj

 • Uvedomujeme si sociálnu zodpovednosť za našich spolupracovníkov, zákazníkov, dodávateľov a spoločnosť.
 • Vývoj a kvalifikácia našich pracovníkov je rozhodujúci činiteľ pre dlhodobý úspech L&R. Naša zodpovednosť voči spoločnosti sa vzťahuje aj na vzdelanie a ďalšie vzdelávanie našich zákazníkov v priamom a nepriamom prostredí styku s našimi produktmi a službami.
 • Veľmi nám leží na srdci zdravie a bezpečnosť našich pracovníkov na ich pracovisku, ako aj bezpečnosť pacientov a používateľov pri používaní našich produktov.
 • Ponukou atraktívnych školiacich pracovísk, rýchlou pomocou v prípadoch katastrof či krízových prípadoch, ako aj cielenou podporou vybraných sociálnych prosieb sa angažujeme aj nad rámec našej spoločnosti.

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji 2015/2016

Tu si prečítajte našu Správu o trvalo udržateľnom rozvoji.