V následujícím textu vás informujeme o tom, jak z naší strany probíhá zpracování osobních údajů. Osobními údaji se rozumí veškeré údaje vztahující se k vaši osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

I. Obecné údaje

1. Správce

Správcem ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (EU GDPR) je společnost

Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Bučovická 256
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

Telefon: +420 544 425 601
Telefax: +420 544 227 331
E-Mail: info.slavkov@cz.LRMed.com

(Další údaje naleznete v naší tiráži.)

2. Pověřenci pro ochranu osobních údajů

Naše pověřence pro ochranu osobních údajů zastihnete na adrese
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
- pověřenec pro ochranu osobních údajů -
Bučovická 256
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

Telefon: +420 544 425 601
Telefax: +420 544 227 331
E-Mail: info.slavkov@cz.LRMed.com

3. Dozorový úřad

Zodpovědným dozorovým úřadem pro naši společnost je

The Office for Personal Data Protection
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

Telefon: +420 234 665 111
Telefax: +420 234 665 444
E-mail: posta@uoou.cz

4. Údaje a jejich původ

Zpracováváme osobní údaje, které od vás obdržíme v rámci našeho vzájemného plánovaného či stávajícího obchodního vztahu. Pokud je to nezbytné pro naši obchodní činnost, zpracováváme navíc osobní údaje, které přípustným způsobem (např. k provedení zakázek, plnění smluv nebo na základě vámi uděleného souhlasu) obdržíme od jiných s námi koncernově propojených subjektů skupiny Lohmann & Rauscher nebo ostatních třetích osob (např. servisních agentur). Dále zpracováváme osobní údaje, které přípustným způsobem získáme z veřejně přístupných zdrojů (např. z obchodního rejstříku, rejstříku sdružení, seznamu dlužníků, katastru nemovitostí, médií, příp. internetu) a jsme oprávněni k jejich zpracování.
Zde mohou představovat relevantní osobní údaje zejména: jméno, akademický titul, profesní označení, adresa, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa, datum/místo narození, údaje o totožnosti (např. údaje o průkazech totožnosti), číslo účtu (IBAN, příp. BIC), IČO.
V případě, že s námi navážete kontakt, budou vaše údaje, které nám poskytnete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře (vaše e-mailová adresa, popř. vaše jméno a vaše telefonní číslo) uloženy za účelem zodpovězení vašich dotazů.
V rámci navazování obchodní spolupráce a v průběhu obchodního vztahu vznikají zejména na základě osobních, telefonických nebo písemných kontaktů, iniciovaných z vaší či z naší strany, další osobní údaje, např. informace o druhu kontaktu, datu, důvodu a výsledku kontaktu, stejně jako (elektronické) kopie písemného styku.
V rámci našeho obchodního vztahu musíte poskytnout osobní data, která jsou nutná k zahájení a realizaci příslušného obchodního vztahu a ke splnění s tím spojených smluvních povinností nebo k jejichž zjišťování jsme povinni ze zákona. Bez těchto potřebných údajů nebudeme zpravidla schopni do obchodního vztahu vstoupit, příp. v něm pokračovat.

5. Účely zpracování údajů

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními nařízení EU GDPR a spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG, Německé právo) v příslušném platném znění:
a. na základě vašeho souhlasu (článek 6 odst. 1 a EU GDPR): Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely, je toto zpracování na základě vašeho souhlasu zákonné. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
b. pro splnění smluvních povinností (článek 6 odst. 1 b EU GDPR): Zpracování osobních údajů probíhá v rámci navazování, příp. realizace našeho vzájemného obchodního vztahu. Účely zpracování osobních údajů se řídí v první řadě konkrétním předmětem obchodního vztahu a mohou zahrnovat zejména poskytování služeb, stejně jako výrobu a dodání produktů.
c. na základě zákonných předpisů (článek 6 odst. 1 c EU GDPR) nebo ve veřejném zájmu (článek 6 odst. 1 e EU GDPR): Pokud se na nás jako na správce vztahují právní povinnosti, smíme zpracovávat osobní údaje pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění daných právních povinností, například s ohledem na povinné údaje vůči finančním úřadům na základě platných daňových zákonů.
d. v rámci vyvažování zájmů (článek 6 odst. 1 f EU GDPR): Pokud je to nutné, zpracováváme vaše osobní údaje nad rámec vlastního plnění smlouvy za účelem ochrany oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích osob. Jedná se například o přípustnou reklamu a průzkum trhu, řešení právních sporů za účelem uplatnění právních nároků, příp. na obranu proti takovýmto nárokům, zajištění IT bezpečnosti naší společnosti, stejně jako opatření k zabezpečení budov a zařízení, příp. k zajištění našeho práva na ochranu domovní svobody, jako jsou například kontroly přístupu.

6. Příjemce osobních údajů

V rámci naší společnosti získají přístup k vašim osobním údajům subjekty, které tyto údaje potřebují ke splnění svých smluvních a právních povinností souvisejících s naší obchodní činností.
K tomuto účelu mohou osobní údaje získat i námi využívaní poskytovatelé služeb (zpracovatelé), pokud se zaváží k dodržování našich písemných pokynů souvisejících s ochrannou dat. Jedná se zejména o podniky působící v některém z následujících oborů: podpora/údržba počítačových a IT aplikací, archivace, zpracování dokladů, likvidace dat, služby call centra, marketing, účetní audit.
Dále mohou v případě právní nebo úřední povinnosti osobní údaje získat veřejné subjekty a instituce (např. finanční úřady).
Dalšími příjemci údajů mohou být subjekty, pro něž jste udělil/a souhlas s předáváním údajů.
Do zemí mimo EU, příp. EHP (takzvaných třetích zemí) jsou údaje předávány jen tehdy, pokud je to nutné, příp. zákonem stanovené pro vznik, příp. realizaci našeho vzájemného obchodního vztahu, pokud jste k tomu udělil/a souhlas nebo v případě, že je zpracování údajů prováděno pro správce. Případní poskytovatelé služeb v třetí zemi musí být na základě písemných pokynů, příp. jiné dohody (konkrétně v souladu se standardními smluvními doložkami EU) zavázání k dodržování úrovně ochrany osobních údajů předepsané v rámci EU.

7. Doba uchovávání

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme tak dlouho, jak je nutné ke splnění našich smluvních a právních povinností. Přitom je nutné zohlednit, že obchodní vztah může být dlouhodobým závazkem trvajícím několik let. Pokud již nejsou údaje potřebné k plnění smluvních či právních povinností, jsou pravidelně mazány, ledaže by bylo jejich (časově) omezené další zpracovávání nutné k následujícím účelům:
a. plnění obchodně právních a daňově právních lhůt pro uchovávání, přičemž stanovené lhůty pro uchovávání, resp. dokumentaci činí dva až deset let;
b. zachování důkazů v rámci platných předpisů o promlčení. Podle § 195 a násl. německého občanského zákoníku (OZ) mohou tyto promlčecí lhůty činit až 30 let, přičemž běžná promlčecí lhůta je tři roky.

8. Vaše práva

a. Ohledně vašich osobních údajů máte vůči nám následující práva:

  • i. právo na přístup k osobním údajům,
  • ii. právo požadovat opravu nebo výmaz,
  • iii. právo na omezení zpracování,
  • iv. právo vznést námitku proti zpracování,
  • v. právo na přenositelnost údajů.

b. kromě toho máte právo podat ohledně zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.
c. Zejména máte v jednotlivém případě právo vznést námitku v následujícím smyslu:

  • i. z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě článku 6 odst. 1 e EU GDPR (zpracování osobních údajů ve veřejném zájmu) a článku 6 odst. 1 f EU GDPR (zpracování osobních údajů na základě vyvažování zájmů), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Pokud vznesete námitku, nebudou vaše osobní údaje dále zpracovávány, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • ii. Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

9. Automatizované rozhodování / profilování

K odůvodnění a realizaci obchodního vztahu s vámi v zásadě nevyužíváme automatizovaného rozhodování. Pokud tuto metodu v jednotlivém případě využijeme, budete o tom zvlášť informováni, v případě, že je takovýto postup stanoven zákonem.

II. Dodatečné informace o používání našich webových stránek

1. Sběr osobních údajů

V případě využívání webu pouze k informačním účelům, to znamená, pokud se neregistrujete ani nám jiným způsobem nepředáte informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč předá našemu serveru. Pokud si chcete naše webové stránky prohlížet, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás z technického hlediska nezbytné k zobrazení webových stránek a zajištění stability a bezpečnosti (právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f EU GDPR):
a. IP adresa
b. datum a čas dotazu
c. časový rozdíl oproti Greenwich Mean Time (GMT)
d. obsah požadavku (konkrétní stránka)
e. stav přístupu / stavový kód HTTP
f. množství přenášených dat
g. webová stránka, z níž požadavek přišel
h. prohlížeč
i. operační systém a jeho plocha
j. jazyk a verze softwaru prohlížeče.

2. Cookies

Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek na vašem počítači ukládají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se z vámi prohlížených webových stránek ukládají na pevný disk vašeho počítače a obsahují určité informace, které tímto prostřednictvím získává subjekt (v tomto případě my), jež soubor cookie vložil. Soubory cookie nejsou schopné provádět programy ani přenášet viry na váš počítač. Slouží k celkovému zlepšení uživatelského komfortu a zefektivnění internetové nabídky.

3. Jak používáme cookies

a. Tyto webové stránky používají následující druhy cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou objasněny níže:

  • i. dočasné cookies (viz bod b)
  • ii. trvalé cookies (viz bod c).

b. Dočasné cookies jsou po ukončení relace prohlížeče automaticky vymazány. Patří sem zejména relační cookies. Tyto soubory cookie ukládají takzvané relační ID, které umožňuje přiřadit různé dotazy z vašeho prohlížeče společné relaci. Umožňují tak rozpoznání vašeho počítače při opětovné návštěvě našich webových stránek. Relační cookies jsou vymazány po odhlášení ze stránek nebo opuštění internetového prohlížeče.
c. Trvalé cookies jsou automaticky vymazány po uplynutí zadané doby, která se může u jednotlivých cookies lišit. Soubory cookie lze kdykoli vymazat v bezpečnostním nastavení prohlížeče.
d. Nastavení svého prohlížeče můžete dle svého přání konfigurovat a např. odmítnout soubory cookie třetí strany nebo všechny cookies. Upozorňujeme však, že v takovém případě je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu.

4. Další funkce a nabídky našeho webu

a. Kromě využití webu k informačním účelům nabízíme i různé služby, které můžete v případě zájmu využít. K tomuto účelu musíte zpravidla uvést další osobní údaje, které používáme k poskytnutí dané služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování osobních údajů.
b. Ke zpracování vašich údajů využíváme částečně externích poskytovatelů služeb. Tyto námi pečlivě vybrané a pověřené subjekty jsou vázány našimi pokyny a pravidelně kontrolovány.
c. Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout třetím osobám, pokud společně s partnery nabízíme účast na akcích, soutěže, uzavírání smluv či jiné služby. Bližší informace najdete v popisu příslušné nabídky.
d. Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), informujeme o důsledcích této situace v popisu příslušné nabídky.

III. Dodatečné informace k používání našich mobilních aplikací

1. Vedle naší internetové nabídky vám poskytujeme mobilní aplikace, které si můžete stáhnout na vaše mobilní koncové zařízení. Níže naleznete informace o sběru osobních údajů při používání našich mobilních aplikací.
2. V případě stažení mobilní aplikace se sběrem osobních údajů jsou potřebné informace odeslány na App Store, tedy zejména jméno uživatele, e-mailová adresa a zákaznické číslo vašeho účtu, čas stažení, platební údaje a individuální identifikátor zařízení. Na tento sběr osobních údajů nemáme žádný vliv a nezodpovídáme za něj. Tyto údaje zpracováváme jen tehdy, pokud je to nutné pro stažení mobilní aplikace na vaše mobilní koncové zařízení.
3. U mobilních aplikací bez sběru osobních údajů se mobilní aplikace na vaše mobilní koncové zařízení nahraje a lze ji používat bez přístupu k internetu. Při používání takovéto mobilní aplikace nejsou shromažďovány žádné osobní údaje.

IV. Dodatečné informace o zvláštních formách používání webu

§ 1 Využití našeho internetového obchodu

1. Pokud chcete objednávat v našem internetovém obchodě zřízeném pro obchodní klientelu (portál pro obchodníky/lékaře, příp. portál Kitpack), je k uzavření smlouvy nutné uvést osobní údaje, které potřebujeme k vyřízení vaší objednávky. Povinné údaje nutné k realizaci smluv jsou speciálně vyznačeny, další údaje jsou dobrovolné. Vámi uvedené údaje zpracováváme za účelem vyřízení vaší objednávky a ukládáme je pro vaše případné další nákupy, přičemž svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu můžeme vaše platební údaje předat naší bance. Právním podkladem je zde čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b EU GDPR.
Pokud chcete objednávat v našem internetovém obchodě zřízeném pro soukromé zákazníky, můžete si dobrovolně zřídit zákaznický účet, kde budeme moci uložit vaše údaje pro pozdější nákupy. Při zřízení účtu v sekci "Můj účet" budou vámi uvedené údaje uloženy do doby, než svůj souhlas případně odvoláte.
Vámi uvedené údaje můžeme navíc zpracovávat k informování vaší osoby o dalších zajímavých produktech z našeho portfolia nebo zasílání e-mailů s technickými informacemi.
2. Na základě obchodních a daňových předpisů jsme povinni vaši adresu, vaše platební údaje a údaje o vaší objednávce uchovávat po dobu deseti let. Zpracování těchto údajů nicméně podle našeho nejlepšího svědomí omezujeme, tzn. že vaše osobní údaje budou použity pouze v rozsahu vyžadovaném zákonem.
3. Povinná autentizace a různé šifrovací techniky zamezují neoprávněnému přístupu třetích osob k vašim osobním údajům.

§ 2 Používání funkce „My L&R“

Pokud chcete využít funkci „My L&R“, musíte se registrovat zadáním vaší e-mailové adresy, zvoleného hesla a libovolně zvolitelného uživatelského jména. Nemáte povinnost se registrovat pod svým pravým jménem, lze použít pseudonym. Pro registraci používáme tzv. metodu double-opt-in, tzn. že vaše registrace bude provedena až poté, co své přihlášení potvrdíte kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu, který vám byl za tímto účelem zaslán. Pokud vaši registraci nepotvrdíte do 24 hodin, bude vaše přihlášení z naší databáze automaticky vymazáno. Uvedení výše specifikovaných údajů je povinné, všechny další informace můžete poskytnout dobrovolně využitím funkce „My L&R“.

§ 3 Využití našeho portálu pro dodavatele

1. Pokud nás chcete kontaktovat přes námi zřízený portál pro dodavatele, je nutné uvést osobní údaje, které potřebujeme k vyřízení vaší záležitosti. Vámi uvedené údaje zpracováváme za účelem vyřízení vaší záležitosti a ukládáme je pro případné další obchodní operace, přičemž svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoli odvolat. Právním podkladem je zde čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b EU GDPR.
2. Na základě obchodních a daňových předpisů jsme příp. povinni uchovávat vaše osobní údaje po dobu deseti let. Zpracování těchto údajů nicméně podle našeho nejlepšího svědomí omezujeme, tzn. že vaše osobní údaje budou použity pouze v rozsahu vyžadovaném zákonem.
3. Povinná autentizace a různé šifrovací techniky zamezují neoprávněnému přístupu třetích osob k vašim osobním údajům.

V. Dodatečné informace k využití Web Analytics

1. Náš web používá Google Analytics, službu společnosti Google Inc. („Google“) pro webovou analýzu. Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači, a umožňují tak analyzovat způsob používání webových stránek. Souborem cookie vygenerované informace o používání tohoto webu se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. V případě aktivní anonymizace IP na tomto webu však Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenese kompletní IP adresa a zkrátí se až tam. Z pověření provozovatele tohoto webu využívá Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavení zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webu a internetu provozovateli webu.
2. IP adresa, zprostředkovaná v rámci nástroje Google Analytics vaším prohlížečem, se nespojuje s jinými údaji společnosti Google.
3. Ukládání souborů cookies můžete rovněž zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě je možné, že nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Kromě toho můžete zaznamenávání údajů, vytvořených pomocí souborů cookie a týkajících se vašeho používání tohoto webu (vč. vaší IP adresy), na serveru společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google zamezit tak, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete dostupné pluginy prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
4. Náš web používá Google Analytics s rozšířením o kód „_anonymizeIp()“. Na základě toho jsou IP adresy dále zpracovávány ve zkrácené podobě, a vyloučí se tak osobní identifikace. Pokud tedy budou údaje shromážděné o vaší osobě osobního charakteru, bude osobní identifikace ihned vyloučena a osobní údaje budou neprodleně smazány.
5. Google Analytics využíváme k analyzování způsobu používání našich webových stránek a jejich pravidelnému vylepšování. Na základě získaných statistik můžeme naši nabídku vylepšit a zatraktivnit pro uživatele. Pro výjimečné případy, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, se společnost Google zavázala dodržovat zásady systému na ochranu soukromí EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním podkladem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f EU GDPR.
6. Společnost Google uvádí zejména informace třetího poskytovatele: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Smluvní podmínky: www.google.com/analytics/terms/cz.html, přehled o ochraně osobních údajů: support.google.com/analytics/answer/6004245, a prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy.

VI. Dodatečné informace k sociálním médiím

§ 1 Využívání pluginů pro sdílení na sociálních sítích

1. V současné době používáme následující sociální pluginy: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn]. Při tom využíváme metodu „dvojího kliknutí“. To znamená, že když navštívíte naše stránky, poskytovatelům pluginů nejsou v zásadě nejprve předány žádné osobní údaje. Poskytovatele pluginu poznáte podle označení v políčku nad jeho počátečním písmenem nebo podle loga. Pomocí tlačítka máte možnost s poskytovatelem pluginu přímo komunikovat. Jen pokud kliknete na označené pole a plugin tak aktivujete, obdrží poskytovatel pluginu informaci, že jste si zobrazili příslušnou webovou stránku naší internetové nabídky. Při tom budou údaje uvedené výše v bodě I.4 příp. předány příslušnému poskytovateli pluginu, který je následně zpracuje.
2. Na údaje shromažďované příslušným poskytovatelem pluginu a jím používané postupy při zpracování údajů nemáme žádný vliv, ani neznáme plný rozsah sběru osobních údajů, účely zpracování či lhůty pro uchovávání. Rovněž ohledně mazání údajů shromážděných poskytovatelem pluginu nemáme k dispozici žádné informace. Je jen na vás, zda si od příslušného poskytovatele pluginu vyžádáte bližší informace a popř. využijete jeho kontakty a jiné na internetu dostupné údaje, zejména prohlášení o ochraně osobních údajů a možnosti nastavení ochrany soukromí.

§ 2 Integrování videí z YouTube

1. Do naší internetové nabídky jsme integrovali videa z YouTube, která jsou uložena na www.YouTube.com a lze je přehrát přímo na našem webu.
2. Když navštívíte naši webovou stránku, obdrží YouTube informaci, že jste si zobrazil/a příslušnou podstránku našeho webu. Navíc dojde k předání údajů uvedených výše v bodě I.4 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Děje se tak nezávisle na tom, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo žádný uživatelský účet nemáte. Pokud jste přihlášeni přes Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo vašemu účtu. Pokud nechcete dovolit aplikaci YouTube přiřadit vaše aktivity k vašemu osobnímu profilu, musíte se před aktivací tohoto tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje ve formě uživatelských profilů a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo k úpravě svých webových stránek podle daných potřeb. Toto vyhodnocení probíhá (i pro nepřihlášené uživatele) zejména za účelem poskytnutí vhodné reklamy a k informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku a pro její uplatnění se musíte obrátit na YouTube.
3. Je jen na vás, zda si přímo od YouTube vyžádáte další informace ohledně účelu a rozsahu sběru osobních údajů a jejich zpracování ze strany YouTube a popř. využijete kontakty a jiné na internetu dostupné údaje této aplikace, zejména prohlášení o ochraně osobních údajů a možnosti nastavení ochrany soukromí.

§ 3 Integrování Google Maps

1. Náš web využívá nabídky Google Maps. Díky tomu si můžete přímo na webu zobrazit interaktivní mapy a pohodlně využívat funkci mapové aplikace.
2. Když navštívíte naši webovou stránku, obdrží Google informaci, že jste si zobrazil/a příslušnou podstránku našeho webu. Navíc dojde k předání údajů uvedených v bodě I.4 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Děje se tak nezávisle na tom, zda Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo žádný uživatelský účet nemáte. Pokud jste přihlášeni přes Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo vašemu účtu. Pokud nechcete dovolit aplikaci Google přiřadit vaše aktivity k vašemu osobnímu profilu, musíte se před aktivací tohoto tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje ve formě uživatelských profilů a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo k úpravě svých webových stránek podle daných potřeb. Toto vyhodnocení probíhá (i pro nepřihlášené uživatele) zejména za účelem poskytnutí vhodné reklamy a k informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku a pro její uplatnění se musíte obrátit na Google.
3. Je jen na vás, zda si přímo od Google vyžádáte další informace ohledně účelu a rozsahu sběru osobních údajů a jejich zpracování ze strany Google a popř. využijete kontakty a jiné na internetu dostupné údaje této aplikace, zejména prohlášení o ochraně osobních údajů a možnosti nastavení ochrany soukromí.

 

VII. Dodatečné údaje k newsletteru

(1) S udělením souhlasu si můžete na našich internetových stránkách objednat odběr našeho newsletteru, který obsahuje aktuální informace a popř. nabídky k našim produktům.
(2) Pro přihlášení k odběru newsletteru používáme tzv. double opt-in. To znamená, že Vám po Vašem přihlášení zašleme e-mail na uvedenou e-mailovou adresu, v němž Vás požádáme o potvrzení, že si přejete, aby Vám byl newsletter zasílán. Tímto potvrzením nám udělujete souhlas s používáním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Při přihlášení k odběru newsletteru ukládáme Vaši IP adresu zaznamenanou poskytovatelem internetového připojení (ISP), stejně jako datum a čas přihlášení, abychom mohli později vysledovat případné zneužití Vaší e-mailové adresy.
(3) Povinným údajem pro zasílání newsletteru je pouze Vaše e-mailová adresa. Uvedení jména a příjmení je dobrovolné a tyto údaje jsou používány za účelem osobního oslovení Vaší osoby. Po Vašem potvrzení jsou Vaše údaje získané při přihlášení k odběru newsletteru uloženy za účelem zasílání reklamních sdělení v podobě newsletteru. Právním podkladem je zde čl. 6 odst. 1 věta první písm. a) GDPR.
(4) Váš souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoliv odvolat a tím se z odběru newsletteru odhlásit; můžete tak učinit kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s newsletterem nebo zasláním zprávy shora uvedenému odpovědnému pracovníkovi. Po odhlášení odběru bude Vaše e-mailová adresa okamžitě z našeho rozdělovníku pro zasílání newsletterů vymazána, pokud jste výslovně neudělili souhlas s dalším využitím Vašich osobních údajů nebo pokud si vyhrazujeme další zákonem povolené využití těchto údajů, o němž Vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
(5) E-mailové newslettery jsou zasílány prostřednictvím technického poskytovatele, společnosti CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede („CleverReach“), které předáváme Vaše údaje poskytnuté při přihlášení k odběru newsletteru. Toto předávání probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a slouží našemu oprávněnému zájmu k užívání reklamně účinného, bezpečného a uživatelsky přívětivého systému newsletteru. Při tom dochází ke zpracování Vašich osobních údajů poskytnutých v souvislosti s odběrem newsletteru: Vaše e-mailová adresa, stejně jako Vaše jméno a příjmení se ukládají na serverech společnosti CleverReach v Německu, resp. v Irsku. Společnost CleverReach používá tyto informace k zasílání a statistickému vyhodnocování newsletterů z našeho pověření.

Při zasílání newsletteru necháváme vyhodnocovat chování uživatelů. Za účelem tohoto vyhodnocení obsahují zasílané e-maily, resp. newslettery tzv. web beacons, resp. sledovací pixely v podobě jednopixelových obrazových souborů, které si server společnosti CleverReach při otevření newsletteru vyvolá a které jsou uloženy na naší webové stránce. V rámci tohoto vyvolání lze zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a na které odkazy uživatel případně klikl. Pro vyhodnocení propojíme údaje uvedené v bodě VII (3) výše a web beacons s Vaší e-mailovou adresou a individuálním ID. Údaje se získávají výhradně v pseudonymizované podobě, ID se tedy nepropojují s Vašimi osobními údaji, a přímá identifikace konkrétní osoby je tak vyloučena. Kromě toho se evidují technické informace (např. čas vyvolání, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto údaje slouží výhradně pro statistickou analýzu newsletterových kampaní. Výsledky těchto analýz lze využít pro lepší přizpůsobení budoucích newsletterů zájmům příjemců.

Se společností CleverReach máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, kterou se společnost CleverReach zavazuje chránit údaje našich zákazníků a neposkytovat je třetím osobám.

Další informace k analýze dat společnosti CleverReach najdete na adrese: www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti CleverReach najdete zde: www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

 

Pokud nesouhlasíte s analýzou dat za účelem statistického vyhodnocení, musíte se odhlásit z odběru newsletteru postupem popsaným v bodě VII (4).