Sociální udržitelnost

Otevření perspektiv sociální udržitelností

People.Health.Care. je náš slogan a zároveň naše vášeň. Prostřednictvím individuálních a dlouhodobě vytvořených programů personálního a organizačního rozvoje i iniciativ Corporate Social Sponsoring naplňujeme naši sociální odpovědnost.

Zaměstnanci L&R jsou nejdůležitějším zdrojem naší společnosti. Hodnoty, jako je důvěra, spolehlivost a čestné jednání, tvoří navzájem základ našich zásad vedení a chování.
Svým zaměstnancům nabízíme výkonnostně orientované, podnětné pracovní prostředí, atraktivní příležitosti k rozvoji a podporujeme je při dosahování rovnováhy mezi profesními a soukromými požadavky. Vzhledem k našemu neustálému růstu považujeme za strategický úkol inspirovat nové a talentované odborníky pro L&R a začlenit je do týmu.
Kvalifikovaní zaměstnanci a talentovaní noví lidé v pracovním kolektivu hrají zásadní roli v našem dlouhodobém firemním úspěchu. Proto se zaměřujeme na cílenou podporu a další vzdělávání v rámci L&R Academy. Je to důležitá součást naší firemní kultury a strategie personálního rozvoje.

L&R Academy: Pokrok znamená zvyšování kvalifikace

L&R Academy byla založena za účelem podpory výměny znalostí a zkušeností – jak s našimi zaměstnanci, tak i našimi partnery na klinikách a v oblasti soukromé praxe. Speciálně vyvinuté, tematicky rozmanité programy poskytují nejnovější poznatky v oblasti medicíny, péče a hygieny. Účast je dokonce možná z domova díky modulům CME našich kurzů e-learningu L&R.  

Compliance

Zdravotnické prostředky jsou vzhledem k jejich velkému významu pro celou společnost právem ve středu veřejného vnímání. Ve společnosti L&R platí vysoké standardy v oblasti bezpečnosti, ochrany životního prostředí, integrity a vedení zaměstnanců. Jako mezinárodně působící koncern v odvětví medicíny zajišťujeme přezkoumání a neustálé zlepšování těchto standardů prostřednictvím programu Compliance v celém koncernu.

Mezi klíčové prvky programu Compliance patří vedle firemní filozofie jako základu naší činnosti a etického kodexu, který definuje standardy při styku navzájem a s našimi zákazníky a obchodními partnery, také Kodex chování: Všichni poskytovatelé služeb a dodavatelé výrobků jsou proto vázáni zásadami koncernu.

Do programu Compliance jsou zahrnuti i zaměstnanci koncernu a jsou součástí školení o dodržování předpisů a pravidelně konaných přezkumů. Tato odpovědná firemní praxe tvoří základ pro udržitelný hospodářský úspěch.