Nedan informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter. Personuppgifter är alla data som kan kopplas till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser eller användarbeteende.

I. Allmänna uppgifter

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig enligt artikel 4 punkt 7 Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är

Lohmann & Rauscher AB
Grönegatan 1 C, 1tr
222 24 LUND
Sweden

Tel. + 46 (0)46 32 89 00
Fax.+ 46 (0) 46 32 42 20
E-Mail: info@se.LRMed.com

(Du hittar mer information i våra företagsuppgifter.)

2. Dataskyddsombudet

Vårt dataskyddsombud når du på
Lohmann & Rauscher AB
- dataskyddsombud -
Grönegatan 1 C, 1tr
222 24 LUND
Sweden

Tel. + 46 (0)46 32 89 00
Fax.+ 46 (0) 46 32 42 20
E-Mail: info@se.LRMed.com

3. Tillsynsmyndighet

Den ansvariga tillsynsmyndigheten för vårt företag är relevant ansvarig tillsynsmyndighet enligt lagstiftningen.

4. Data och dess ursprung

Vi behandlar personuppgifter som vi får från dig inom ramarna för kommande eller befintliga affärskontakter. Dessutom behandlar vi, när det krävs för vår affärsverksamhet, personuppgifter som vi fått från andra koncernföretag i företagsgruppen Lohmann & Rauscher eller av andra tredje parter (t.ex. förmedlare av tjänster) som har godkänts (t.ex. för att utföra uppdrag, uppfylla avtal eller genom ett samtycke från dig). Vi behandlar även personuppgifter som vi har fått och får behandla från offentligt tillgängliga källor (t.ex. handels- och föreningsregister, det tyska gäldenärsregistret [Schuldnerverzeichnis], fastighetsregistret, media eller internet).
Relevanta personuppgifter kan här vara: Namn, akademisk titel, yrkesroll, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, födelsedatum/födelseort, legitimationsuppgifter (t.ex. identifikationsuppgifter), kontouppgifter (IBAN eller BIC), organisationsnummer.
De uppgifter som du skickar in när du kontaktar oss via e-post eller ett kontaktformulär (din e-postadress, ev. ditt namn och telefonnummer) sparas av oss för att kunna besvara dina frågor.
Vid den initiala affärskontakten och under affärsrelationen, särskilt genom personlig kontakt, telefonkontakt eller skriftlig kontakt, som antingen du eller vi inleder, skapas ev. ytterligare personuppgifter. Dessa kan till exempel vara kontaktsätt, datum, anledning till och resultat av kontakten samt (elektroniska) kopior av den skriftliga kontakten.
För vår affärsrelation måste du tillhandahålla de personuppgifter som krävs för att påbörja och genomföra respektive affärsrelation och för att uppfylla tillhörande avtalsmässiga skyldigheter, eller sådana uppgifter som vi är skyldiga att samla in enligt lag. Utan dessa nödvändiga uppgifter kan vi i regel inte ingå eller fortsätta med en affärsrelation.

5. Ändamål med databehandlingen

Vi behandlar personuppgifterna som nämns ovan i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och den tyska dataskyddslagstiftningen (BDSG) i aktuell utgåva:
a. i enlighet med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 a GDPR): Om du har givit ditt samtycke till behandling av personuppgifter för särskilda ändamål, är denna behandling tillåten genom ditt samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas. Återkallelsen gäller för framtida behandling. Behandlingar som genomförts innan återkallelsen berörs inte av detta.
b. för att uppfylla avtalsmässiga skyldigheter (artikel 6 punkt 1 b GDPR): Behandlingen av personuppgifter sker för den initiala kontakten eller för att genomföra vår affärsrelation med dig. Ändamålen med databehandlingen avser främst den konkreta orsaken till affärsrelationen och kan specifikt omfatta leverans av tjänster samt tillverkning och leverans av produkter.
c. på grund av rättsliga skyldigheter (artikel 6 punkt 1 c GDPR) eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6 punkt 1 e GDPR): Om vi har rättsliga förpliktelser får vi därför behandla data i den utsträckning som krävs för att uppfylla den aktuella rättsliga skyldigheten, till exempel avseende obligatoriska uppgifter till finansmyndigheter i enlighet med befintlig skattelagstiftning.
d. på grund av intresseavvägning (artikel 6 punkt 1 f GDPR): Om det är nödvändigt behandlar vi dina uppgifter utöver det faktiska uppfyllandet av avtalet för att skydda berättigade intressen hos våra företag eller tredje parter. Exempel på detta är t.ex. tillåten reklam och marknadsundersökningar, genomförande av rättstvister för fastställande eller försvar av rättsliga anspråk, garantera IT-säkerheten för vårt företag samt åtgärder för byggnads- och anläggningssäkerhet eller för att säkerställa behörigheten och åtkomst till våra byggnader.

6. Mottagare av uppgifter

Inom vårt företag får de avdelningar åtkomst till dina uppgifter när dessa behövs för att uppfylla avtalsmässiga och rättsliga skyldigheter.
Tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden) som vi använder oss av kan för detta ändamål få åtkomst till uppgifter, om de har åtagit sig att följa våra dataskyddsrättsliga bestämmelser. Dessa är framför allt företag inom följande verksamhetsområden: Stöd/underhåll av data/IT-tillämpningar, arkivering, bokföring, förstörelse av data, Call Center-tjänster, marknadsföring, finansiella granskningar/revision.
Offentliga myndigheter och institutioner (t.ex. skattemyndigheter) kan genom föreläggande av rättslig eller myndighetsmässig skyldighet få tillgång till personuppgifter.
Andra mottagare av uppgifter kan vara de avdelningar som du har givit ditt samtycke till dataöverföring.
En dataöverföring till länder utanför EU eller EES (så kallade tredjeländer) genomförs endast, om detta vid initiering eller genomförande av vår affärsrelation med dig är nödvändigt eller obligatoriskt enligt lag, du har givit oss ditt samtycke eller ett motsvarande uppdrag om databehandling ska göras. Om tjänsteleverantörer i ett tredjeland används är dessa leverantörer genom skriftliga bestämmelser eller ett ytterligare avtal (enligt EU:s standardavtalsklausuler) skyldiga att följa den fastställda dataskyddsnivån inom EU.

7. Tid för lagringen

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla våra avtalsmässiga och lagstadgade skyldigheter. Observera att affärsrelationen kan vara en kontinuerlig pliktrelation som löper över flera år. Om dessa uppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla avtalsmässiga eller lagstadgade skyldigheter, tas de i regel bort. Det kan vara så att en vidare behandling (med frist eller begränsning) är nödvändig för följande ändamål:
a. för att uppfylla handels- eller skatterättsliga lagringsfrister, där de angivna fristerna för lagring eller dokumentation gäller för mellan två till tio år
b. för att bevara bevismaterial i enlighet med gällande preskriptionsbestämmelser. I enlighet med 195 §§ ff i den tyska civilrättslagen (BGB) kan preskriptionsfristerna vara upp till 30 år, och i regel är preskriptionstiden tre år.

8. Dina rättigheter

a. Du har följande rättigheter gentemot oss avseende de personuppgifter som rör dig:

  • i. rätt till information
  • ii. rätt till rättelse eller radering
  • iii. rätt till begränsning av behandlingen
  • iv. rätt att göra invändningar mot behandlingen
  • v. rätt till dataportabilitet.

b. Du har dessutom rätt att lämna in klagomål till en dataskyddstillsynsmyndighet om behandlingen av dina personuppgifter på vårt företag.
c. Du har en specifik rätt till invändningar i enskilda fall i enlighet med det följande:

  • i. Du har, av skäl som uppstår genom din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som rör dig, och som genomförs på grund av artikel 1 punkt e GDPR (databehandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse) och artikel 6 punkt 1 f GDPR (databehandling på grund av en intresseavvägning), detta gäller även profilering som görs med stöd av denna bestämmelse. Om du gör en invändning behandlar vi inte längre dina personuppgifter. Det kan vara så att vi hänvisar till tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, eller att behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
  • ii. Om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring. Detta inkluderar profilering i den utsträckning att denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandlingen för direkt marknadsföring behandlar vi inte längre dina personuppgifter för sådana ändamål.

9. Automatiserat beslutsfattande/profilering

För beslut och genomförande av affärsrelationen grundar vi i regel inte våra beslut på automatiserat beslutsfattande. Om vi använder detta i enskilda fall kommer vi att informera specifikt om detta, om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

II. Ytterligare uppgifter för användning av vår webbplats

1. Datainsamling

När du endast använder webbplatsen för att söka efter information, och alltså inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill titta på vår webbplats samlar vi in de uppgifter som är tekniskt nödvändiga för oss för att kunna visa vår webbplats för dig och för att garantera stabiliteten och säkerheten (rättslig grund är artikel 6 punkt 1, se 1 led f GDPR):
a. IP-adress
b. datum och tid för begäran
c. tidszonsskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT)
d. innehållet i begäran (konkret sida)
e. åtkomststatus/HTTP-statuskod
f. överförd datamängd
g. webbplats där begäran har sitt ursprung
h. webbläsare
i. operativsystem och dess gränssnitt
j. webbläsarens språk och version.

2. Cookies

Utöver de uppgifter som nämns ovan lagrar vår webbplats cookies på din dator när du använder webbplatsen. Cookies är små textfiler som sparas på hårddisken där du har din webbläsare. Platsen som lagrar cookien (här av oss) ger tillgång till viss information. Cookies kan inte köra några program eller överföra virus till din dator. De används för att göra hela webbplatsen mer användarvänlig och effektiv.

3. Vår användning av cookies

a. Den här webbplatsen använder följande cookiestyper. Deras omfattning och funktioner beskrivs nedan:

  • i. tillfälliga cookies, se b)
  • ii. beständiga cookies, se c)

b. Tillfälliga cookies tas bort automatiskt när du stänger webbläsaren. Detta gäller särskilt sessionscookies. Dessa lagrar ett s.k. sessions-id, som gör att olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas till hela sessionen. Det gör att din dator kan kännas igen när du kommer tillbaka till vår webbplats. Sessionscookies tas bort när du loggar ut eller stänger webbläsaren.
c. Beständiga cookies tas automatiskt bort efter en angiven tidsperiod, som kan variera beroende på cookien. Du kan när som helst ta bort cookies i säkerhetsinställningarna för din webbläsare.
d. Du kan ställa in din webbläsare utifrån dina önskemål och t.ex. neka godkännande av tredjepartscookies eller alla cookies. Om du gör det kan du eventuellt inte använda alla funktioner på den här webbplatsen.

4. Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår webbplats

a. Förutom användningen av vår webbplats i rent informationssyfte erbjuder vi också olika tjänster som du kan använda vid intresse. Då måste du i regel ange ytterligare personuppgifter som vi använder för att leverera tjänsten. För detta gäller principerna för databehandling ovan.
b. Vi använder oss delvis av externa tjänsteleverantörer för databehandlingen. Dessa har valts ut noggrant av oss för uppdraget, är bundna av våra bestämmelser och kontrolleras regelbundet.
c. Vidare kan vi överföra dina personuppgifter till tredje parter, när vi erbjuder kampanjer, tävlingar, avtal eller liknande tjänster i samarbete med andra partner. Mer information finns i beskrivningen för respektive erbjudande.
d. Om våra tjänsteleverantörer eller partner har säte i en stat utanför EES informerar vi om följderna av detta i beskrivningen för respektive erbjudande.

III. Ytterligare uppgifter för användning av våra mobilappar

1. Förutom vårt onlineutbud erbjuder vi även mobilappar som du kan hämta till din mobilenhet. Nedan informerar vi om insamling av personuppgifter vid användning av våra mobilappar.
2. När du hämtar en mobilapp med datainsamling överförs den information som krävs till appbutiken, specifikt användarnamn, e-postadress och kundnummer för ditt konto, tidpunkt för nedladdningen, betalningsinformation och enhetens individuella id-nummer. Vi kan inte påverka den här insamlingen av uppgifter och ansvarar inte för den. Vi behandlar endast dessa uppgifter i den utsträckning att det är nödvändigt för att ladda ned mobilappen till din mobilenhet.
3. För mobilappar utan datainsamling laddas mobilappen ned till din mobilenhet och kan användas utan åtkomst till internet. Inga personuppgifter samlas in när du använder den.

IV. Ytterligare uppgifter om särskild användning av webbplatsen

1 § Användning av vår webbshop

1. Om du vill beställa i vår webbshop för företagskunder (handels-/läkarportal eller kitpackportal) krävs det för att avtal ska ingås att du anger dina personuppgifter som vi behöver för att genomföra beställningen. För att att genomföra avtalet markeras nödvändiga obligatoriska uppgifter specifikt. Andra uppgifter är frivilliga. De uppgifter som du anger behandlas av oss för att genomföra din beställning. Vi lagrar dessa (och de kan återkallas) för eventuella framtida köp. Vi kan också överföra dina betalningsuppgifter till vår bank. Rättslig grund är artikel 6 punkt 1, se 1 led b GDPR.
De uppgifter som du anger behandlas också för att kunna informera dig om andra intressanta produkter i vårt utbud eller för att skicka e-post med teknisk information till dig.
2. På grund av handels- och skatterättsliga bestämmelser är vi skyldiga att lagra dina uppgifter om adress, betalning och beställning i tio år. Vi begränsar dock behandlingen enligt vår rimliga tolkning, dvs. dina uppgifter används bara för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna.
3. Genom den nödvändiga autentiseringen och olika krypteringstekniker förhindras åtkomst av obehörig tredje part till dina uppgifter.

2 § Användning av funktionen ”My L&R”

Om du vill använda vår funktion ”My L&R” måste du registrera dig genom att ange din e-postadress samt ett lösenord och ett användarnamn som du väljer själv. Du måste inte ange ditt riktiga namn, användningen kan även ske med en pseudonym. För registreringen använder vi ett dubbelt ja-krav, dvs. din registrering slutförs först när du före registreringen via ett e-postmeddelande om bekräftelse klickar på länken i det meddelandet. Om din bekräftelse inte genomförs inom 24 timmar raderas din registrering automatiskt från vår databas. Det är obligatoriskt att ange de uppgifter som nämns ovan. All annan information är frivillig att ange vid användning av funktionen ”My L&R”.

3 § Användning av vår leverantörsportal

1. Om du vill använda vår leverantörsportal för att få kontakt med oss måste du ange de personuppgifter som vi behöver för att kunna slutföra ditt ärende. De uppgifter som du anger behandlas av oss för att slutföra ditt ärende. Vi lagrar dessa (och de kan återkallas) för eventuella framtida affärskontakter. Rättslig grund är artikel 6 punkt 1, se 1 led b GDPR.
2. På grund av handels- och skatterättsliga bestämmelser är vi skyldiga att lagra dina uppgifter i tio år. Vi begränsar dock behandlingen enligt vår rimliga tolkning, dvs. dina uppgifter används bara för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna.
3. Genom den nödvändiga autentiseringen och olika krypteringstekniker förhindras åtkomst av obehörig tredje part till dina uppgifter.

V. Ytterligare uppgifter om användning av Web Analytics

1. Vi använder Google Analytics på vår webbplats, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som lagras i din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information som samlas in med hjälp av cookies om din användning av webbplatsen överförs i regel till en server hos Google i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på den här webbplatsen förkortas dock din IP-adress i förhand av Google inom medlemsstaterna för EU eller i andra stater som omfattas av Avtalet om ett Europeiskt Ekonomiskt Samarbetsområde (EES). Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server hos Google i USA och förkortas där. På uppdrag av webbplatsens ägare använder Google informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter över aktivitet på webbplatsen och för att tillhandahålla ytterligare tjänster för webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsens ägare.
2. Den IP-adress som överförs av Google Analytics slås inte samman med andra uppgifter hos Google.
3. Du kan förhindra att cookies lagras genom att ställa in detta i din webbläsare. Om du gör det kan du dock eventuellt inte använda alla funktioner på den här webbplatsen. Genom att ladda ned och installera följande insticksprogram i din webbläsare kan du förhindra registrering av uppgifter som cookien samlar in och om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) hos Google samt behandling av dessa uppgifter av Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
4. På vår webbplats används Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. På så sätt behandlas IP-adresser i förkortad form, och en personlig koppling är därmed utesluten. Om de insamlade uppgifterna om dig innehåller personuppgifter utesluts dessa direkt och raderas.
5. Vi använder Google Analytics för att kunna analysera användningen av vår webbplats och regelbundet förbättra den. Med hjälp av statistiken kan vi förbättra vårt utbud och göra webbplatsen intressantare för dig som användare. I de undantagsfall när personuppgifter överförs till USA följer Google bestämmelserna i EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rättslig grund för användningen av Google Analytics är artikel 6 punkt 1, se 1 led f GDPR.
6. Google hänvisar till särskild information från tredjepartsleverantören: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: www.google.com/analytics/terms/se.html, Översikt om datasekretess: privacy.google.com/intl/sv/index.html, och sekretesspolicyn: http://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=se

VI. Ytterligare uppgifter om sociala medier

1 § Användning av insticksprogram för sociala medier:

1. För närvarande använder vi följande insticksprogram för sociala medier: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn]. Här använder vi en s.k. tvåklickslösning. När du besöker vår webbplats innebär det som princip att inga personuppgifter överförs till leverantören av insticksprogrammet. Du kan se vem leverantören av insticksprogrammet är med hjälp av markeringen med den första bokstaven i namnet som finns i rutan. Vi ger dig möjlighet att med hjälp av knappen kommunicera direkt med leverantören av insticksprogrammet. Först när du klickar på det markerade fältet och på så sätt aktiverar det får leverantören av insticksprogrammet information om att du har öppnat motsvarande webbplats i vårt onlineutbud. Vid behov överförs då de uppgifter som nämns i punkt I.4 ovan till respektive leverantör av insticksprogrammet och behandlas där.
2. Vi kan varken påverka vilka data som leverantören av insticksprogrammet samlar in eller hur dessa behandlas, och vi känner inte till hela omfattningen av datainsamlingen, ändamålen med behandlingen eller lagringsfristerna. Vi har heller inte någon information om radering av insamlade data hos leverantören av insticksprogrammet. Det är upp till dig att begära mer information från respektive leverantör av insticksprogrammet och vid behov använda tillgängliga kontaktuppgifter och andra uppgifter, särskilt om sekretesspolicyer och inställningsmöjligheter för skydd av din privatsfär.

2 § Inbäddning av YouTube-videor

1. Vi bäddar in YouTube-videor i vårt onlineutbud som lagras på www.YouTube.com och som kan spelas upp direkt på vår webbplats.
2. Genom besöket på webbplatsen får YouTube information om att du har hämtat respektive undersida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns i punkt I.4 ovan i den här sekretesspolicyn. Detta sker oberoende av om YouTube erbjuder ett användarkonto som du är inloggad på eller det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google tilldelas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill tilldelningen till din profil på YouTube genomförs måste du logga ut innan du trycker på knappen. YouTube sparar dina uppgifter som användningsprofil och använder den för reklam, marknadsundersökning och för att anpassa utformningen av dess webbplats utifrån användaren. Sådan utvärdering genomförs specifikt (även för användare som inte är inloggade) för att visa användaranpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att göra invändningar mot att denna användarprofil skapas. Denna rätt måste utövas mot YouTube.
3. Det är upp till dig att hämta information om ändamål och omfattning av datainsamlingen och hur den behandlas från YouTube och vid behov använda tillgängliga kontaktuppgifter och andra uppgifter, särskilt om sekretesspolicyer och inställningsmöjligheter för skydd av din privatsfär.

3 § Inbäddning av Google Maps

1. På vår webbplats använder vi oss av tjänster från Google Maps. På så sätt kan vi visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen och gör det smidigt för dig att använda kartfunktionen.
2. Genom besöket på vår webbplats får Google information om att du har hämtat respektive undersida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns i punkt I.4 ovan i den här sekretesspolicyn. Detta sker oberoende av om Google erbjuder ett användarkonto som du är inloggad på eller det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google tilldelas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill tilldelningen till din profil på Google genomförs måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google sparar dina uppgifter som användningsprofil och använder den för reklam, marknadsundersökning och för att anpassa utformningen av dess webbplats utifrån användaren. Sådan utvärdering genomförs specifikt (även för användare som inte är inloggade) för att visa användaranpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att göra invändningar mot att denna användarprofil skapas. Denna rätt måste utövas mot Google.
3. Det är upp till dig att hämta information om ändamål och omfattning av datainsamlingen och hur den behandlas från Google och vid behov använda tillgängliga kontaktuppgifter och andra uppgifter, särskilt om sekretesspolicyer och inställningsmöjligheter för skydd av din privatsfär.