Ekologisk hållbarhet

Ansvarsfull hantering av alla resurstyper

L&R utmärker sig genom sin resursbesparande och miljövänliga produktion och företagsorganisation: Miljöaspekten är en del av hela vår värdekedja. Varje år kontrollerar vi våra ekologiska parametrar, som bland annat rör minskad bränsleförbrukning, återvinning och program för att spara energi.

Som företag på hälsoområdet är vi bundna av särskilt höga rättsliga standarder och branschregler. Dessa rör dels säkerhetsaspekterna för användare och patienter, dels miljöaspekter som råmaterial, spillvatten/vatten, luft/klimat, energi, miljörelevanta ämnen samt avfall/kassering. På alla anläggningar ansvarar en miljöchef för att kraven efterlevs. 

Övervakningen av miljöledningen sker genom kvartalsrapporter med fakta. Utifrån dessa kontrollerar vi att våra miljöriktlinjer efterlevs. Naturligtvis följer vi alla bestämmelser på de marknader där vi är verksamma. Standarderna DIN ISO 14001 och 50001 är mycket högt prioriterade för vår företagsgrupp.

Modellfabriken

I tolv anläggningar över hela världen producerar vi medicinska produkter för regionala och internationella marknader. I produktionen söker vi efter resursbesparande processer och produktionsmetoder, miljövänliga material och en logistik som skonar miljön och sparar energi.

01. Mexikansk produktionsanläggning i Acuña

Återanvändning av kantavsnitt av råmaterialet för tillverkning av bandage. Av resterna och kantavsnittet skärs nödvändiga smådelar till. På så sätt kombinerar L&R minskad resursanvändning med minskat avfall.

02. Optimering av fraktstrukturer i Österrike

Genom att lösa upp de fasta turerna kunde transportstrukturerna optimeras i Österrike: På så sätt minskar vi CO2-utsläppen och kan leverera till våra kunder inom 24–48 timmar. 

03. Energiarbete och klimatskydd

Genom olika åtgärder för att spara energi, exempelvis genom HD-fuktning i Schönau, HV-laddstationen vid Eurolager, den varvtalsdrivna kompressorn i Stará Paka och användning av LED-lampor i Europa och Kina har vi kunnat minska energianvändningen med 4 %. 

04. Ökad effektivitet med kardning

Genom inköpet av en högeffektiv kardmaskin för tampongbandstillverkning, som ersätter två produktionslinjer, kunde följande besparingar uppnås:

Energibesparing för produktionsmaskinernas geometri, effektivare drift, optimerad styrning och minskad utsugsluft.
CO2-reduktion i kg per år: 183 766 (ström), 37 138 (Gas)

05. Minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp

På L&R-anläggningen i Xishui (Kina) har omställningen till ”local sourcing” lett till minskade CO2-utsläpp.

06. Certifieringar

Certifiering av produktionsanläggningarna Xishui (Kina), Slavkov, Stará Paka och Nová Paka (Tjeckien) samt Wien, Schönau, Graz, Dornbirn (Österrike) enligt den internationella miljöledningsstandarden DIN ISO 14001.

Energiledningscertifiering DIN ISO 50001 för L&R i Tyskland, Österrike och Tjeckien. 

Hållbarhet vid kvalitet och inköp, tillförlitlighet genom Compliance-riktlinjer

L&R följer det internationellt erkända och certifierade kvalitetsledningssystemet ISO 9001 med definierade standarder, beprövade råmaterial, inköpta delar, komponenter och tjänster.

Dessutom samarbetar L&R med ett nätverk som består av effektiva och tillförlitliga leverantörer som följer L&R:s uppförandekod. Genom nya tekniker, innovationer och utpräglad kostnadsmedvetenhet uppnår vi förutsättningen för en ständig optimering av de relevanta prestationsmåtten produktkvalitet, kostnad, tid och service längs värdekedjan.

Reglerna avseende genomskådliga företagsprocesser med externa partner samt interna uppföranderegler gäller oavsett anläggning och över hela världen. Rättsenliga Compliance-riktlinjer och uppförandekoder utgör tillsammans med företagets strategi och filosofi grunden för Compliance-programmet.

I kombination med höga kvalitetsstandarder, genomskådliga processer vid inköp och anskaffning och ett fungerande nätverk med L&R:s medarbetare och externa partner efterlever företaget alltid gällande Compliance-standarder.

Certifieringar och kontroller

Internationella företag kontrolleras beträffande miljöskydd och medarbetarskydd med hjälp av neutrala certifieringsprogram.

Eftersom L&R följer alla rättsliga och branschmässiga certifieringar och registreringar – från exempelvis FDA och TÜV – fokuserar företaget utöver detta på ISO DIN-standarderna och bedömningsplattformarna EcoVadis och Sedex.

EcoVadis-certifikat

EcoVadis är en ledande leverantör av Assessments inom området CSR/hållbarhet. EcoVadis driver den första gemensamma CSR-bedömningsplattformen som företag kan använda för att bedöma leverantörers effektivitet avseende CSR och hållbarhet. Metoden från EcoVadis uppfyller den internationella GRI/G4 och riktlinjerna i ISO 26000.

2015 fick L&R med EcoVadis Bronze Rating för första gången en utmärkelse för sitt arbete med CSR. År 2017 tilldelades L&R betyget silver. 

Kontroller med plattformen Sedex

Sedex är den andra CSR-plattformen som L&R använder för att bedöma sina riktlinjer och sitt arbete för CSR.

Sedex-kriterierna avser ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och innehåller exempelvis frågeställningar om uppfyllande av kollektivavtal, minimilöner och socialförsäkringar, om ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet följs, om att främja kvinnor, uppförandekod, efterlevnad osv.